Rodiče mohou žádat o daňovou slevu za školku, 25.2.2017

Mladé rodiny s dětmi si na daních opět polepšily. Kromě vyššího daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě se totiž loni zvýšil i limit pro uplatnění školkovného. Jakým způsobem se uplatňují tyto rodinné daňové slevy? Co je to daňový bonus a jaké jsou podmínky pro jeho čerpání?

 Měsíční daňové zvýhodnění za rok 2016 činí na první dítě 1117 Kč, na druhé dítě 1417 Kč (o 100 Kč více než v roce 2015) a na třetí a další dítě 1717 Kč (o 300 Kč více než v roce 2015).
 Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Poprvé se daňové zvýhodnění na dítě uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Jestliže dítě studuje, tak je možné daňové zvýhodnění uplatnit naposledy v měsíci, kdy dítě dosáhlo věku 26 let.
 Zvýhodnění na děti nemůže uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem, pokud základ daně ze samostatné výdělečné činnosti tvoří více než polovinu celkového daňového základu.
„Daňové zvýhodnění na děti přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu, když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu,“ uvedla pro Právo Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
 Příklad 1:
 Podnikatelka Ilona Dušková vede daňovou evidenci. Roční příjem za rok 2016 má paní Dušková 543 200 Kč a výdaje 325 200 Kč, základ daně je tedy 218 000 Kč. Paní Dušková uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti.
 Daň z příjmu po uplatnění základní daňové slevy na poplatníka činí 7860 Kč (218 000 x 15 % – 24 840 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je 30 408 Kč (12 měsíců x 1117 Kč + 12 měsíců x 1417 Kč). Paní Duškové vznikne nárok na daňový bonus ve výši 22 548 Kč (30 408 Kč – 7860 Kč). K daňovému přiznání paní Dušková doloží čestné prohlášení manžela, který je taky podnikatel, že daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje.
 Příklad 2:
 Josef Jaroš byl po celý rok 2016 zaměstnancem s hrubou měsíční mzdou 32 000 Kč. Ze samostatné výdělečné činnosti měl pan Jaroš hrubý zisk 80 000 Kč. Přestože pan Jaroš uplatňuje při výpočtu základu daně výdajový paušál, tak může v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, neboť základ daně ze závislé činnosti je vyšší než polovina celkového základu daně.
Zvýhodnění se zvýšilo během roku
 Za kalendářní rok 2016 se daňové zvýhodnění zvýšilo novelou, která nabyla účinnosti až od 1. května 2016, proto se při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu u zaměstnance uplatňovalo v prvních měsících roku 2016 daňové zvýhodnění ještě v částkách platných v roce 2015.
 Po provedení ročního zúčtování daně z příjmu, které za zaměstnance provádí zaměstnavatel, nebo po podání daňového přiznání se však uplatní daňové zvýhodnění po novu za všechny měsíce roku 2016. „Zaměstnanci s více dětmi, který uplatňoval daňové zvýhodnění měsíčně po celý rok 2016 u svého zaměstnavatele, tak vznikne nárok na daňový přeplatek,“ dodala Ivanco.
 Příklad:
 Zaměstnanec Pavel Žák měl po celý rok 2016 hrubou mzdu 30 000 Kč a uplatňoval daňové zvýhodnění na dvě děti. Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu v měsících leden až duben bylo uplatněno nižší daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 Kč. Po provedení ročního zúčtování daně vznikne panu Žákovi nárok na daňový přeplatek z důvodu zvýšení daňového zvýhodnění ve výši 400 Kč.
Rozhodné příjmy pro čerpání bonusu
 Za rok 2016 je možné obdržet daňový bonus, pokud příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu činí alespoň 59 400 Kč. U poplatníka s příjmy pouze z pronájmu nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč a maximálně do částky 60 300 Kč.
„U samostatné výdělečné činnosti se někdy mylně posuzuje hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje, přičemž rozhodující jsou pouze roční příjmy,“ vysvětlila Gabriela Ivanco.
 Příklad:
 Jaroslava Matějková byla v měsících leden až srpen 2016 na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Od září 2016 zahájila samostatnou výdělečnou činnost a její příjem ze samostatné výdělečné činnosti za čtyři měsíce roku 2016 byl 70 000 Kč a výdaje 30 000 Kč. Paní Matějková vede daňovou evidenci.
 V daňovém přiznání za rok 2016 může paní Matějková uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti a čerpat daňový bonus ve výši 30 408 Kč, neboť splnila podmínku rozhodného příjmu.
Školkovné na každé dítě až 9900 Kč
Daňovou slevu za umístění dítěte neboli školkovné lze za rok 2016 uplatnit na každé dítě až do výše 9900 Kč, odpovídá loňské minimální mzdě. Za rok 2015 bylo možné uplatnit na jedno dítě školkovné ve výši 9200 korun. Výše uplatněného školkovného odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2016. Slevu je možno uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Školkovné může uplatnit pouze jeden poplatník. Nárok na uplatnění školkovného je potřeba prokázat potvrzením od školky, do částky školkovného se přitom nezapočítává stravné.
„Uplatnění školkovného není vázáno na uplatnění daňového zvýhodnění a je umožněno i živnostníkům stanovující výdaje paušálem,“ upřesnila Ivanco.
 Příklad:
Živnostník Tomáš Říha stanovuje výdaje paušálem. Příjmy ponížené o výdaje za rok 2016 činí 400 000 Kč. Školkovné na dceru činilo 24 000 Kč. V daňovém přiznání za loňský rok uplatní pan Říha školkovné ve výši 9900 Kč. Daňové zvýhodnění na dceru přitom uplatňuje manželka měsíčně u svého zaměstnavatele.

Bylo publikováno v deníku Právo, 25.2.2017