Propást daně a další povinnosti je drahé, hrozí až 300 tisícová sankce, 21.3.2015

Nedochvilnost se při plnění daňových povinností nevyplácí. Za opožděné podání daňového přiznání nebo „Přehledů“ hrozí sankce. Penále a úroky z prodlení mohou být finančně velmi citelné, až do výše 300 tisíc korun.Abyste neutrpěli zbytečnou finanční ztrátu, přinášíme přehled termínů a možností, jak se sankcím vyhnout.

Základní termín do 1. dubna 2015

Na podání růžového formuláře a přiznání daně z příjmu je nejvyšší čas. Pokud si daňové přiznání podáváte sami, musíte tak letos učinit nejpozději do 1. dubna 2015.

Jestliže vám bude daňové přiznání zpracovávat daňový poradce, je na podání čas do 1. července, finanční úřad však o tom musí být do 1. dubna informován.

 

Daňové přiznání nepodám včas

Za nepodání daňového přiznání v zákonném termínu uděluje finanční úřad pokuty. Pokud je přiznání na finanční úřad doručeno o pět pracovních dnů později, nehrozí žádný postih. Je-li doručeno později, činí pokuta 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení.

 

Není-li daň z příjmu fyzických osob zaplacena v zákonném termínu, počítejte s tím, že vám finanční úřad vyměří úrok z prodlení. Ten se hradí za každý den prodlení, a to od pátého pracovního dne, který následuje po dni splatnosti, až do dne platby daně. Sazba úroku z prodlení nyní činí 14,05 % (repo sazba 0,05 % stanovená ČNB zvýšená o 14 procentních bodů).

 

O daňové přiznání jsem upomínán

Nepodáte-li daňové přiznání, finanční úřad vás nejprve vyzve, abyste to napravili. Pokud nestihnete ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta pět procent ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy nejméně 500 korun. Maximální hodnota pokuty je legislativou stanovena na 300 tisíc korun.

 

„Vyměřenou pokutu předepisují pracovníci finančního úřadu platebním výměrem a tato pokuta je následně splatná do 30 dní od jeho doručení,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Jak dodává, výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud je daňové přiznání podáno do 4. května 2015. Ovšem jen za podmínky, že jste se v daném roce neopozdili s jiným daňovým podáním.

 

Přehledy do 4. května 2015

Jestliže jste alespoň po část roku 2014 vykonávali samostatnou výdělečnou, musíte své zdravotní pojišťovně a zároveň místně příslušné správě sociálního zabezpečení odevzdat „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014“. V obou případech tak musíte učinit do 4. května 2015. Do osmi dní po odevzdání „Přehledů“ je pak nutné doplatit případný nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění.

 

Přehledy neodevzdám včas

Nejsou-li „Přehledy“ doručeny v zákonném termínu, mohou být uděleny vysoké pokuty, až 50 tisíc korun od zdravotní pojišťovny a až 20 tisíc korun od okresní správy sociálního zabezpečení. Při určení výše pokuty se mimo jiné přihlíží k platební historii pokutovaného.

 

Za každý den prodlení v placení povinného sociálního a zdravotního pojištění nabíhá v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny a místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dlužné penále ve výši 0,05 procenta z dlužného pojistného. Vyměřené penále se vymáhá stejně, jako pojistné a neuhrazené penále lze vymáhat i exekučně. Při úhradě veškerého dlužného pojistného na sociálním a zdravotním pojištění je ale možné v zákonné lhůtě požádat o prominutí předepsaného penále.

 

Za zaplacení nižší daně hrozí penále

Jestliže uděláte chybu a zaplatíte nižší daň z příjmu, pracovníci finančního úřadu vám daň z příjmu doměří včetně penále. „Výše penále činí 20 procent z částky doměřené daně,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. Penále je předepsáno dodatečným platebním výměrem a je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň, tedy do 15 dnů od doručení platebního výměru. Daň z příjmu může být doměřena v zákonné tříleté lhůtě. Ta začíná běžet dnem, ve kterém uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. „Termín pro podání daňového přiznání za rok 2014 je do 1. dubna 2015 a tímto dnem tedy začíná běžet tříletá lhůta pro doměření daně za rok 2014,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

 

Nově lze finanční úřad požádat o prominutí penále

Pokud uhradíte dodatečně vyměřenou daň, ze které plyne penále, může nově od 1. ledna 2015 požádat finanční úřad o prominutí penále. Tato žádost však musí být podána do tří měsíců od doručení dodatečného platebního výměru. Jestliže budete žádat o prominutí penále, které je vyšší než tři tisíce korun, budete muset uhradit správní poplatek jeden tisíc korun.

Publikováno na serveru iDnes.cz dne 21.3.2015