Nový výdajový paušál už se nevyplatí? Poradíme, jak přejít na daňovou evidenci, 15.9.2017

Výrazné letošní omezení výdajových paušálů pro mnoho podnikatelů znamená nutnost přechodu na daňovou evidenci. Kdy je možné to udělat a jak byste měli postupovat?

Nemáte-li jako podnikatel vysoké skutečné výdaje, je jednodušší si usnadnit život výdajovým paušálem. Jejich použití je ale od letoška výrazně omezené tak, že někomu už vzhledem k vyšším příjmům nemusí stačit. Jak přejít na daňovou evidenci a uplatňovat výdaje ve skutečné výši?

Okleštění paušálů výměnou za daňové slevy

Dosud platilo, že uplatňujete-li paušál u převažující výdělečné činnosti, přicházíte tím automaticky o možnost odečíst si slevu na vyživovanou manželku nebo daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Výjimkou byla situace, kdy součet dílčích základů, u kterých paušál uplatňujete, nepřesahuje 50 % vašeho celkového základu daně. V takovém případě jste mohli uplatnit paušál i zmíněné daňové slevy.

Letos ale přišla změna. Daňový balíček vrací podnikatelům možnost zkombinovat výdajový paušál i všechny daňové slevy bez ohledu na to, jak velký podíl tato činnost dělá na celkovém základu daně. To ale výměnou za výrazné okleštění maximálních částek výdajů, na které lze paušál uplatnit. Ty se s platností daňového balíčku snižují na polovinu. Mezní hranice příjmů, ze kterých se tyto limity počítají, tedy klesá na 1 mil. Kč.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění od účinnosti daňového balíčku

Výše uplatňovaného výdajového paušálu

Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky

Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě

80 %

800 000 Kč

Ostatní živnostníci

60 %

600 000 Kč

Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)

40 %

400 000 Kč

Osoby s příjmy z pronájmu

30 %

300 000 Kč

Paušál samozřejmě můžete využít i při vyšších příjmech, musíte ale počítat s tím, že si budete moci uplatnit jen výdaje odvozené od mezní hranice příjmů.

Pro rok 2017 platí (tedy pro daňové přiznání, které budete podávat na začátku roku 2018), že si můžete vybrat. Buď si v posledním daňovém přiznání „užijete“ vyšší výdaje, na které lze uplatnit paušál, nebo už zvolíte nová pravidla, to pokud nemáte tak vysoké příjmy, zato ale máte děti nebo manželku bez větších výdělků. Od roku 2018 už platí, že chcete-li paušál, musíte se spokojit s novými pravidly.

Kdy můžete přejít na daňovou evidenci?

Daňovou evidenci můžete zvolit, pokud nemáte zákonnou povinnost vést účetnictví. Ta se vztahuje například na fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, dále na podnikatele, jejichž obrat dle zákona o DPH přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, nebo OSVČ, které jsou účastníky sdružení a alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení má povinnost vést účetnictví.

Administrativě se nevyhnete

Pokud se rozhodnete uplatňovat skutečné výdaje, musíte postupovat podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Ten předepisuje, že základ daně (dílčí základ daně) za zdaňovací období předcházející tomu, ve kterém ke změně způsobu uplatňování došlo, se zvýší o:

  • hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek, které zmiňuje § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, např. pohledávky za dlužníky v úpadku nebo ty, jejichž majetek je v exekuci, pohledávky za dlužníky, kteří zemřeli nebo jejich podnik zanikl bez právního zástupce, atd.).

Pokud na konci roku 2017 nebudete mít žádné pohledávky, přejdete od 1. ledna 2018 snadno na daňovou evidenci a nemusíte řešit úpravu základu daně za rok 2017. Příští rok tedy máte ideální šanci na daňovou evidenci přejít, protože za letošní rok ještě můžete uplatnit paušály podle původních pravidel.

Jak a kdy navýšit základ daně?

Zjistíte-li, že musíte základ daně zvýšit, musíte to zohlednit v daňovém přiznání za zdaňovací období předcházející tomu, kdy dochází ke změně uplatňování výdajů, tedy v tom podávaném na začátku příštího roku.

Základ daně o pohledávky budete zvyšovat ve formuláři daňového přiznání v tabulce E přílohy č. 1. O zvýšení základu daně v takovém případě dojde v plných částkách, k těmto položkám tedy nemůžete uplatnit žádné výdaje.

Jestliže se pro přechod na daňovou evidenci podnikatelé rozhodnou až po skončení roku 2018 a ke konci roku 2017 evidovali nějaké pohledávky, musí daňový základ navýšit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2017. Vzhledem ke zvýšení daňového základu je potřeba počítat i s vyšší vyměřenou daní z příjmu. Tu musí poplatník zaplatit nejpozději v termínu pro zaplacení daně z příjmu za rok, ve kterém ke změně dochází, informovala Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

Rozhodnutí přejít na daňovou evidenci můžete učinit i během roku, poté však na ni musíte přejít zpětně od počátku daného roku. OSVČ není povinna tuto změnu nikam hlásit, pouze v daňovém přiznání v příloze č. 1 příští rok uvede, že vede daňovou evidenci, vysvětlila pro server Měšec.cz Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Zároveň je ale nutné pamatovat na to, že uplatňovat můžete pak jen výdaje, které máte podložené uschovanými doklady.

Pokud byste nestihli příslušně zvýšit základ v přiznání podaném v řádném termínu nebo se rozhodli pro vedení evidence až po jeho odevzdání, musíte podat dodatečné přiznání a příslušnou změnu uvést i v opravném přehledu pro okresní správu sociálního zabezpečení.

Zatímco u přehledu pro zdravotní pojišťovnu není třeba změny uvádět, v případě přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je třeba podat opravný přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se podnikatelé dozvěděli o změně výše vyměřovacího základu, upozornila Kleinová s tím, že doplatek sociálního pojištění je pak třeba uhradit nejpozději do 8 dní ode dne, ve kterém jste přehled podali nebo podat měli.

Když máte hotovo

Máte-li přechodové formality hotové, počítejte s tím, že budete muset začít vést evidenci o příjmech a výdajích i majetku a závazcích. Výdaje navíc musíte rozlišovat na daňově uznatelné a neuznatelné.

Přesnou formu vedení daňové evidence zákon nestanovuje. Pokud nejste plátci DPH, nemáte zaměstnance apod., nemusíte si kupovat ani licenci nějakého speciálního softwaru. Stačí vést evidenci například v excelovské tabulce. Pokud plátci jste, musíte vést evidenci a archivaci i tak, jak to stanovuje zákon o DPH.

A na závěr znovu připomínáme, že musíte kvůli případné daňové kontrole uchovávat všechny doklady o příjmech, výdajích, majetku a závazcích.

Publikováno na serveru měšec.cz, 15.9.2017