Termín odevzdání daňového přiznání je téměř za rohem, 20.3.2018

Každý živnostník i podnikatel, ale i část zaměstnanců, penzistů a studentů, musí do 3. dubna letošního roku odevzdat finančnímu úřadu své daňové přiznání.

Povinnost odevzdat daňové přiznání se týká všech, kdo nejsou osvobozeni od daně z příjmu a zároveň měli v roce 2017 roční příjmy spadající do předmětu daně z příjmu ve výši alespoň 15 tisíc korun.

Daňové přiznání však nemusejí podávat zaměstnanci, kteří pracovali během roku pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů, přičemž u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani a neměli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo z ostatních příjmů za rok 2017 vyšší než šest tisíc korun.

Pokud zaměstnanec takovéto příjmy ze samostatné výdělečné činnosti má, musí si vyžádat od všech svých zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017. Do daňového přiznání se pak uvádějí všechny zaměstnancovy zdanitelné příjmy; to znamená i ty, ze kterých byla během roku odvedena zálohová daň z příjmu.
NA CO SI DÁT POZOR
S podáním daňového přiznání souvisí hned několik častých chyb. „Většinou se chybuje například v uplatnění odpočtů na dani a slev na dani, kdy si podnikatel neuplatní všechny odpočty nebo nezaznamená, že se změnily limity pro slevy nebo odpočty – v poslední době například odpočty na uhrazené soukromé penzijní a životní pojištění apod. Časté obtíže způsobují i hypotéky,“ uvádí daňová poradkyně společnosti Mazars Lenka Stöhrová.

U zaměstnanců, kteří si podávají daňové přiznání, pak bývá častou mýlkou opomenutí některých příjmů. I když je například daňové přiznání podáváno kvůli příjmu z pronájmu, je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy, tedy i ze zaměstnání, i když z příjmů ze závislé činnosti byly během roku odvedeny zálohové částky daně z příjmu. Zaplacené zálohy během roku 2017 se do daňového přiznání rovněž uvedou a sníží vypočtenou roční daň z příjmů.

Další chybou bývají chybně uvedené poměrné slevy u slevy na manželku.

Poměrná sleva na manželku (manžela) náleží poprvé za měsíc, kdy manželství trvalo od 1. dne v měsíci. Totéž platí i v případě daňového zvýhodnění na děti. Pozor také na chybějící přílohy a podpis.
SAMOTNÝ VÝPOČET DANĚ
Na první stránce čtyřstránkového daňového formuláře se uvádějí základní údaje o daňovém poplatníkovi (jméno, adresa, telefon, e-mail…).

Na druhé straně se vypočítá daň z příjmu před uplatněním daňových slev – od celkového daňového základu se odečtou všechny nezdanitelné položky, na které má poplatník nárok. Daň z příjmu činí 15 procent z upraveného daňového základu. Z rozhodné částky nad 1 355 136 korun se odvádí sedmiprocentní solidární daň.

Na straně číslo tři se uplatní daňové slevy, na které má poplatník nárok. Daňovou slevu na poplatníka uplatní všichni ve výši 24 840 korun. Daňové zvýhodnění se následně odečte od daně z příjmu po uplatnění slev.
Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Na třetí straně daňového přiznání se uvádějí i zaplacené daňové zálohy během roku.
Komu vznikne nárok na daňový přeplatek, ten vyplňuje na straně číslo čtyři žádost o vrácení přeplatku. „Daňoví poplatníci, kterým vznikne nárok na daňový přeplatek, si musejí na poslední straně daňového přiznání – dole v rámečku – o jeho zaslání požádat a uvést potřebné údaje, zpravidla svůj bankovní účet,“ doplňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.
JAK PODAT A ZAPLATIT
Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Pokud má však poplatník zřízenou datovou schránku, je povinen podat přiznání elektronicky. V případě, že tak neučiní, dostane pokutu ve výši dvou tisíc korun.
Daň je možné zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z účtu poplatníka, nebo na poště daňovou „bezplatnou“ složenkou (jen daň z příjmů fyzických osob) nebo klasickou složenkou typu A anebo v hotovosti na pokladně úřadu. Čísla bankovních účtů jsou k dohledání na webu Finanční správy. Kartou platit nelze.
Poplatníci, kteří nestihnou podat přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě v průběhu pěti následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty. Po tomto termínu už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent stanovené daně. „Pokud je v daňovém přiznání uvedena ztráta, sankce za pozdní podání přiznání je 0,01 procenta stanovené ztráty, maximálně však pět procent stanovené ztráty. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.
Také pozdní platba daně z příjmů může vyjít pořádně draho. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 10. dubna. „Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 10. dubna musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,5 procenta z výše daně za rok. Pokud je úrok z prodlení opět nižší než dvě stě korun, finanční úřad ho nevyměří,“ dodává Štarmanová.
Více o daních na E15.cz
Dva miliony do března V loňském roce Finanční správa zaevidovala 2,64 milionu podaných daňových přiznání. K březnovému termínu jich byla odevzdána výrazná většina – téměř dva miliony přiznání. Zbytek odevzdali za své klienty daňoví poradci v pozdějším červencovém termínu.
V případě podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po 3. dubnu stále nehrozí žádné pokuty.

Článek byl publikován v deníku E15 dne 20.3.2018