Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, 16.2.2017

Týdeník Ekonom již tradičně pro své čtenáře připravil komplexní návod, jak se správně vyrovnat s daněmi. Co se oproti loňsku změnilo, kdo je povinen podat přiznání, kde a jak zaplatit daně?

Tak jako každý rok, s příchodem nového roku přichází čas srovnání našich daňových povinností za uplynulý rok. Rok 2016 je sice za námi, ale ještě se s ním musíme vypořádat daňově. Většině zaměstnanců vyrovná daně zaměstnavatel. Nicméně podnikatelé a někteří zaměstnanci si budou povinni vyřešit své daně sami, to znamená podat si své přiznání k dani z příjmů na finanční úřad.
Povinnosti související se solidární daní známe již z minulých let, avšak raději připomínáme, že všichni zaměstnanci, jejichž hrubý příjem v roce 2016 přesáhl částku 1 296 288 korun, jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů. Limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně se bude posuzovat za celý rok 2016 a nikoliv za jeho jednotlivé měsíce.
Pokud jste daňové přiznání vyplňovali i loni, již víte, do čeho jdete. Změny, které oproti loňskému roku nastaly, nejsou nikterak zásadní, ale je potřeba si na ně dát pozor.

Pro rok 2016 platí opět odlišné daňové zvýhodnění podle toho, zda se jedná o první, druhé nebo třetí a další dítě.
Za první dítě může rodič uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 13 404 korun, u druhého dítěte vzrostlo daňové zvýhodnění na 17 004 korun a u třetího a dalšího dítěte bylo navýšeno na částku 20 604 korun. Přestože související novela zákona nabyla účinnosti 1. května 2016, předmětné zvýšení daňového zvýhodnění je platné od 1. ledna 2016. Z toho plyne, že pokud jste zaměstnáni, máte dvě a více dětí a zaměstnavatel vám daňové zvýhodnění uplatňuje měsíčně, zvýšené daňové zvýhodnění za měsíce leden až duben 2016 uplatníte v daňovém přiznání za rok 2016. Pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání, požádejte vašeho zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, a to nejpozději do 15. února. Toto snížení daňové povinnosti nemůže uplatnit poplatník, který má příjmy z podnikání nebo z nájmu, k těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje a součet jeho dílčích základů daně, u kterých uplatňuje paušální výdaje, přesahuje 50 % jeho celkového základu daně.
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy rovněž došlo ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus na 59 400 korun.
I v roce 2016 si můžete uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, a to až do 9900 Kč ročně za každé dítě. V této souvislosti došlo k úpravě podmínek pro poskytování této slevy na dani tak, že zákon přesně definuje, co je předškolním zařízením: 1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí, 2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a 3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou a) zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo b) mateřskou školou podle školského zákona.

V daňovém přiznání za rok 2016 bude možné poprvé uplatnit novou daňovou slevu na evidenci tržeb ve výši maximálně 5000 korun. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Zajímavou novinku představuje dvoustránkový formulář, který nahradil klasický formulář o čtyřech stranách.
Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy pouze ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok. Vyplnění zjednodušeného daňového přiznání představuje možnost, nikoliv povinnost. Letos jsme tedy pro vás připravili jak návod pro vyplnění klasického čtyřstránkového přiznání, tak návod pro vyplnění nového zjednodušeného formuláře.
Připomínáme, že již od roku 2015 musíte oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje pět milionů korun (např. příjmy z prodeje podílů ve společnostech, nemovitostí nebo cenných papírů). Oznámení musíte podat i v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 3. dubna 2017, nebo při spolupráci s daňovým poradcem do 3. července 2017. Pokud příjem finančnímu úřadu neoznámíte, hrozí vám pokuta ve výši 0,1 procenta z neoznámeného příjmu při splnění povinnosti dodatečně bez výzvy, 10 procent z příjmu při oznámení po výzvě a 15 procent z příjmu, pokud nedojde k oznámení ani na výzvu.
Případně lze uložit i pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy (nově až do výše půl milionu korun).
Prostředky vyplacené ze systému důchodového spoření, jež bylo ukončeno v roce 2016, jsou osvobozeny od daně z příjmů.
Od roku 2016 bylo zavedeno osvobození penzí z III. důchodového pilíře a důchodů z vybraného pojištění osob, pokud doba jejich pobírání činí nejméně 10 let.
V roce 2016 jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky 356 400 korun (odpovídá měsíční penzi 29 700 korun).

kdo se musí přiznat

Zákon stanoví, že daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšující 15 tisíc korun, anebo i ten, jehož příjmy byly sice nižší, ale vykazuje ztrátu. Kromě toho daňové přiznání musí podat i ten, jehož příjmy podléhají dani navýšené o solidární zvýšení daně. Kdo povinnost podat přiznání nemá a rozhodne se tak učinit dobrovolně, tomu v tom nikdo bránit nebude.
Do uvedené částky 15 tisíc se nezapočítávají příjmy zdaněné v tuzemsku srážkovou daní, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně. Z výše uvedených pravidel také existuje hned několik výjimek pro různé okruhy osob.

kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání

Většina zaměstnanců daňové přiznání nepodává, zpravidla jim totiž zaměstnavatel připravuje roční zúčtování daně.
Přiznání nepodávají také zaměstnanci pobírající pouze mzdu ze zahraničí, která je v Česku vyjmuta ze zdanění.
I přesto se však jako zaměstnanec můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat, a to buď klasické čtyřstránkové, nebo nové dvoustránkové.
Povinnost podat přiznání máte v následujících situacích: * Za rok 2016 jste dosáhli hrubé mzdy vyšší než 1 296 288 korun a vaše příjmy jsou tedy předmětem solidárního zvýšení daně.
* Nestihnete do 15. února u svého zaměstnavatele podepsat za uplynulý rok „prohlášení poplatníka k dani“.
* Pracovali jste během roku postupně pro více zaměstnavatelů a u některého z nich jste nepodepsali „prohlášení poplatníka k dani“ (pokud to bylo na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele, kde jste neměli podepsáno „prohlášení“, pak pokud příjem z této dohody přesáhl 10 tisíc korun měsíčně).
* Pracovali jste během roku pro více zaměstnavatelů najednou, (a pokud to bylo na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele, kde jste neměli podepsáno „prohlášení“, odměna činila více než 10 tisíc korun měsíčně), * V České republice jste považováni za daňového nerezidenta, měli jste pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani mimo slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
* Dlužíte na dani nebo vám byl neoprávněně vyplacen daňový bonus a váš zaměstnavatel tuto skutečnost oznámil finančnímu úřadu a předal mu potřebné doklady.
* Jako odčitatelnou položku si chcete uplatnit dar do zahraničí.
V těchto situacích vám bude stačit vyplnit pouze dvě strany daňového přiznání vždy za předpokladu, že nemáte jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání.
Naopak v těchto případech budete muset vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání: * Měli jste kromě platu nebo mzdy také další zdanitelné příjmy (například z podnikání, pronájmu, prodeje majetku/akcií a příležitostných činností), které jsou vyšší než 6000 korun.
* Mimo příjmy od svého českého zaměstnavatele jste měli také příjmy od zaměstnavatele v cizině.
* V České republice jste považováni za daňového nerezidenta, měli jste i příjmy ze zahraničí, ale měli jste více než 90 procent příjmů ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani mimo slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
* Došlo u vás k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

kdy vyplňují ostatní

Vyplňování daňového formuláře vás nemine ani tehdy, nacházíte-li se alespoň v jedné z následujících situací: * Váš roční příjem přesáhl 15 tisíc korun (před odečtením případných souvisejících výdajů).
* Vykazujte daňovou ztrátu (kterou byste případně mohli odečítat v následujících letech).

Sankce za pozdní podání přiznání
* Když doručíte přiznání na finanční úřad o pět pracovních dnů později, nehrozí vám žádný postih.
* Když podáte přiznání po této lhůtě, činí pokuta 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokud máte příjmy ze zaměstnání (zaměstnavatel vám sráží zálohu na daň) a tento základ daně představuje 50 procent celkového základu daně, snižuje se pokuta za pozdní podání přiznání na desetinu. * Výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud podáte daňové přiznání do 2. května 2017, resp. 31. července 2017 (pokud máte daňového poradce), a v daném roce u vás správce daně neeviduje prodlení s jiným podáním.
* Je-li výsledkem přiznání daňová ztráta, činí pokuta 0,01 procenta ze stanovené ztráty za každý den prodlení.
* Vychází-li pokuta za pozdní podání méně než 200 korun, pokuta se neplatí.
* Maximální výše pokuty je pět procent stanovené daně nebo daňové ztráty.
* Nepodáte-li daňové přiznání vůbec, finanční úřad vás k tomu vyzve a vy nestihnete ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta pět procent stanovené daně nebo daňové ztráty, vždy však minimálně 500 korun.
* Maximální výše pokuty je 300 tisíc korun.

Termíny pro podání přiznání

Daňové přiznání musíte podat do 3. dubna 2017. Pokud je vám už nyní jasné, že tento termín nestihnete, máte dvě možnosti, jak dosáhnout prodloužení lhůty.
První je zplnomocnění daňového poradce – tím se vám lhůta posune z 3. dubna na 3. července.
Druhou možností je, že o prodloužení lhůty sami požádáte. Finanční úřad na základě vaší žádosti může lhůtu prodloužit až o tři měsíce, ve většině případů tedy do 3. července.
Máte-li příjmy ze zahraničí, můžete získat žádostí další čtyři měsíce navíc – správce daně může prodloužit lhůtu až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podat přiznání a zaplatit daň tak můžete až za deset měsíců od konce roku, většinou tedy až prvního listopadového dne. Se žádostí o prodloužení lhůty neotálejte. Žádost o prodloužení lhůty, stejně jako plnou moc udělenou daňovému poradci, musíte finančnímu úřadu předložit ještě před uplynutím zákonné lhůty, tedy do 3. dubna 2017.
K žádosti o prodloužení nezapomeňte připojit kolek v hodnotě 300 korun.
Těm z vás, kteří mají povinný audit, se lhůta pro podání přiznání automaticky prodlužuje až do 3. července, a nemusíte tedy ani zplnomocňovat daňového poradce, ani žádat o prodloužení.

Vzorová žádost o prodloužení lhůty Regina Loukotová Horní 121 101 00 PRAHA 10 DIČ: CZ7912240936 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 V Praze, 7. 3. 2017 Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání Vážení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, Vás žádám o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 do 1. listopadu 2017.
Důvodem pro tuto žádost je skutečnost, že součástí mých zdaňovaných příjmů za rok 2016 jsou i příjmy podléhající zdanění v zahraničí. Dosud nemám k dispozici podklady související s těmito příjmy potřebné pro přípravu tuzemského daňového přiznání. Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Budete-li přiznání podávat na poslední chvíli, ať už 3. dubna nebo 3. července, a podatelna územního pracoviště finančního úřadu i pošta už budou zavřené, odešlete ho jako tzv. e-tiskopis.
K tomu nepotřebujete ani datovou schránku, ani zaručený elektronický podpis. Stačí, když přiznání vyplníte ve formuláři, který najdete na webových stránkách Daňového portálu finanční správy (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/ adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert. faces), a poté je elektronicky odešlete svému územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu.
Aby však bylo vaše přiznání považováno za včas podané, musíte do pěti dnů po jeho elektronickém odeslání na finanční úřad doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám aplikace na závěr nabídne. Daňové přiznání už na finanční úřad v papírové podobě znovu neposílejte.
!Pozor: Za pozdní podání přiznání můžete být pokutováni.
Při posuzování toho, zda jste daňové přiznání podali včas, bude finanční úřad zohledňovat den předání přiznání na podatelně finančního úřadu, den jeho odeslání z vaší datové schránky, popřípadě den jeho předání na poštu.

Jak přiznání podat

!Pozor: Pokud máte zřízenou datovou schránku, případně máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, přiznání musíte podat elektronicky.
Elektronické podání musí být učiněno v podobě datové zprávy v datovém formátu XML. Podání ve formátu PDF nebude správcem daně akceptováno.
Datová zpráva musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Pokud tuto povinnost poplatník nesplní, dostane automaticky pokutu ve výši 2000 korun s tím, že mu může být vyměřena další pokuta až do výše 50 tisíc korun v případě, že tím, že neučinil podání v elektronické formě, závažně ztěžuje správu daní.
Pokud jste si datovou schránku nezaložili, na výběr máte mezi dvěma způsoby podání – elektronickým nebo klasickým papírovým, přičemž záleží jen na vás, které zvolíte. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Termíny, dokdy musí být přiznání doručeno územnímu pracovišti finančního úřadu, jsou pro oba způsoby totožné. Vzhledem k tomu, že v loňském roce bylo učiněno téměř devět milionů elektronických podání a prakticky všechna podání (přesně 99,22 procenta) byla po technické stránce podána bezchybně, bychom doporučili podání učinit elektronicky. Aplikace EPO dostupná na internetových stránkách finanční správy www.daneelektronicky.cz vám nejen zkontroluje obsah podání, pomůže průvodcem a automaticky doplní vybrané položky z číselníků, ale má i spoustu dalších užitečných funkcí.

Papírová forma

Pokud upřednostňujete klasický formulář, musíte vyplnit aktuální tiskopis daňového přiznání platný pro rok 2016. Přitom si můžete vybrat, zda jej vyplníte ručně (oficiální tiskopis včetně příloh a pokynů je dostupný na webových stránkách finanční správy (http://www. financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/ databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?
rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01), nebo jej nejprve vyplníte elektronicky a následně vytisknete.
Pro tyto účely můžete využít klasický formulář Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně (EPO2) nebo zjednodušený dvoustránkový formulář Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) – pro zdaňovací období roku 2016 (EPO2). Oba formuláře najdete na webových stránkách Daňového portálu finanční správy https://adisepo.mfcr. cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/ vstup_expert.faces. Tyto formuláře vás přiznáním provedou a doplní všechny součtové řádky. Případně můžete vyplnit interaktivní formulář na výše zmiňovaných stránkách finanční správy. Poté co formulář úspěšně vyplníte, můžete si jej uložit a vytisknout.
Jakmile budete mít přiznání vyplněné a vytištěné, stačí jej podepsat a odeslat poštou nebo osobně odnést na územní pracoviště finančního úřadu. V případě odeslání poštou se pojistěte doporučeným zasláním, budete tak mít k dispozici potvrzení o včasném odeslání. Pokud se rozhodnete pro osobní návštěvu, mějte s sebou nachystanou kopii svého vyplněného daňového přiznání, aby vám mohli na podatelně přijetí daňového přiznání razítkem potvrdit.

Elektronická forma

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky anebo máte raději elektronickou komunikaci a současně disponujete datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, tiskárnu ani poštu potřebovat nebudete. Máte tři možnosti:

aplikace Elektronická podání pro finanční správu

Pomocí této aplikace je možné odeslat podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem, neopatřené uznávaným elektronickým podpisem, odeslat podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit podání k odeslání do datové schránky.
Pokud jste povinni vyplnit čtyřstránkový formulář, vyplníte formulář „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně (EPO2)“ na webové stránce Daňového portálu finanční správy (https:// adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/ epo2/uvod/vstup_expert.faces). Jestliže můžete podat zjednodušené daňové přiznání, vyplníte formulář „Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) – pro zdaňovací období roku 2016 (EPO2)“.
Výhodou tohoto způsobu podání je nejen snadnější a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.
Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu, kterým je formát.xml. Soubor tohoto typu zpravidla získáte tak, že vyplněné přiznání jednoduše uložíte do vašeho počítače.
V případě, že máte k přiznání i přílohy, je možné je pouze naskenovat a ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.txt či *.rtf k přiznání připojit. Takto připravený balíček dokumentů následně příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu elektronicky odešlete, například přímo po vyplnění formuláře na výše uvedené adrese finanční správy.

datová schránka

Budete postupovat stejně jako v předešlém případě a po vyplnění formuláře kliknete na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“, která je umístěna v menu „Pro celý formulář“.
Pokud v daném podání nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do Vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím Datové schránky.
V případě odeslání podání pomocí Datové schránky není nutné podání opatřovat uznávaným elektronickým podpisem.

Jiný software

Jedná se převážně o účetní, resp. ekonomické aplikace. Tyto aplikace umožňují mimo jiné vyplnění daňového přiznání na lokálním PC a následné elektronické odeslání s použitím kvalifikovaného certifikátu.
Další možností v aplikacích třetích stran může být vytvoření XML souboru, který následně načtete do aplikace Elektronická podání pro finanční správu, na stránkách Daňového portálu Finanční správy (viz výše). Podání je možné zkontrolovat a odeslat, popř. uložit k odeslání do datové schránky.
Ve všech třech případech si nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.

kde přiznání podat

Daňové přiznání podejte na takové územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte bydliště. Pro českého občana se přitom bydlištěm rozumí adresa trvalého pobytu, pro cizince adresa hlášeného místa pobytu. Jste-li v situaci, kdy ani jedním z uvedených způsobů adresu nemůžete určit, bude vaším územním pracovištěm to, v jehož obvodu se převážně zdržujete, pokud ani toto nelze určit, pak je vaším územním pracovištěm Praha 1.
Jestliže jste se v uplynulých měsících přestěhovali, nezapomeňte, že se tím automaticky nemění vaše příslušnost k finančnímu úřadu. Úřady by sice měly mít přístup k údajům o trvalém pobytu, nic však nezkazíte tím, že jim změnu vašeho bydliště sami nahlásíte. Následně vám bude oznámeno, od kterého data máte komunikovat již s novým finančním úřadem. Pokud jste na finančním úřadě registrováni (například jako podnikatel), povinnost hlásit veškeré změny máte ze zákona.
Pokud nejdete se svým daňovým přiznáním na úřad osobně (tj. posíláte ho poštou nebo podáváte elektronicky), dejte si velký pozor na správné určení vašeho územního pracoviště finančního úřadu. Když se spletete a pošlete daňové přiznání jinam, riskujete, že než si mezi sebou úřady vaše přiznání předají, uplyne lhůta pro řádné podání přiznání.
Potom vám hrozí sankce za pozdní podání, počítaná od prvního dne po uplynutí lhůty pěti pracovních dnů (od 11. 4. 2017), riziko nicméně není velké. Pokud se totiž vaše daňové přiznání zaslané poštou takto zatoulá jen v rámci vašeho kraje a dorazí na územní pracoviště, které spadá pod stejný finanční úřad jako to vaše, nemusíte se penalizace obávat. A pokud půjdete se svým daňovým přiznáním na finanční úřad osobně a netrefíte ten „správný“, také vám nic nehrozí, osobní podání můžete učinit u jakéhokoli územního pracoviště. kam a kdy zaplatit daň.

Mějte na paměti, že pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tj. do 3. dubna 2017, respektive 3. července 2017. Daň můžete zaplatit těmito způsoby: * v hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů. Seznam úřadů i s otevírací dobou pokladen naleznete na těchto stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.
cz/cs/financni-sprava/organyfinancni-spravy/uzemni-pracoviste/ vyhledavani-up, * v hotovosti prostřednictvím bezplatné poštovní poukázky A – doklad V/DS nebo klasickou poštovní poukázkou typu A (tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků), * bezhotovostně převodem z bankovního účtu na bankovní účet finančního úřadu, pod který spadá vaše územní pracoviště.
Při bezhotovostní platbě musíte dávat pozor na označení platby, aby bylo zřejmé, že chcete převodem uhradit daň z příjmů fyzických osob a že jste to právě vy, kdo daň poukazuje.
Svou totožnost finančnímu úřadu prokážete prostřednictvím variabilního symbolu, kterým je buď vaše DIČ (bez písmen „CZ“), bylo-li vám přiděleno, nebo vaše rodné číslo bez mezer, pomlček a lomítek.
Číslo bankovního účtu se pak skládá z následujících částí: * Předčíslí bankovního účtu, které určuje, jakou daň platíte; pro daň z příjmů fyzických osob je to 721.
* Matrikové části, která slouží pro definování finančního úřadu, pod který spadá vaše místně příslušné územní pracoviště; seznam čísel matrik naleznete v naší příloze anebo na internetových stránkách finanční správy na adrese (http://www.financnisprava.
cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu).
* Kódu banky, kterým je pro všechny finanční úřady 0710, což je Česká národní banka.

Matrikové části bankovních účtů finančních úřadů

Název Matriková část finančního bankovního úřadu účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7762 8031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7762 8111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7762 7231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7762 7311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7762 9341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7762 1411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7762 8461
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7762 6511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7762 2561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 6762 6681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7762 8621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 4762 3811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7762 1761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 4762 0661
Specializovaný finanční úřad 7762 0021

Pramen: http://www.financnisprava.cz/

Jak sestavit číslo účtu vašeho finančního úřadu
* Pan Martin Peleška má trvalé bydliště v Rozkoši, DIČ mu přiděleno nebylo.
* Chce bezhotovostně zaplatit daň z příjmů fyzických osob za rok 2016.
* Podíval se na tuto stránku finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/ organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/ vyhledavani-up?psidlo=k%C5%99ov%C3%ad

kde správně zjistil, že:
* jeho místně příslušným finančním úřadem je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a
* své daňové přiznání podá na územní pracoviště tohoto úřadu ve Znojmě.
* předčíslí účtu bude 721, matriková část 77628621 a kód banky 0710. Celé číslo tak bude 721-77628621 /0710.
* Jako variabilní symbol pan Peleška uvede své rodné číslo bez lomítka a při bezhotovostním bankovním převodu použije univerzální konstantní symbol 1148.

Při úhradě daně z příjmů, stejně jako ostatních daní, mějte na paměti, že se za den platby považuje buď ten den, kdy je částka zaplacena v hotovosti na finančním úřadě nebo územním pracovišti, nebo den, kdy je platba daně připsána na bankovní účet tohoto úřadu – nikoli tedy den, kdy platba odešla z vašeho bankovního účtu.
Nezapomeňte proto peníze převést včas. Zpozdíte-li se s platbou o více než čtyři pracovní dny, hrozí vám ze strany finančního úřadu sankce.

důležité termíny spojené s přiznáním za rok 2016

Když nemáte daňového poradce ani povinný audit
* 3. dubna 2017 – podání daňového přiznání + úhrada daně (nebo doplatku daně) za rok 2016.
* 2. května 2017 – podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
* 10. května 2017, resp. do osmi dnů po podání přehledu – úhrada doplatku pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění OSVČ, Když máte daňového poradce nebo povinný audit
* 3. dubna 2017 – předložení plné moci ke zpracování a podání přiznání udělené daňovému poradci příslušnému finančnímu úřadu.
* 2. května 2017 – doložení skutečnosti, že přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce nebo OSVČ podléhá povinnému auditu, na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
* 3. července 2017 – podání daňového přiznání + úhrada daně (nebo doplatku daně) za rok 2016.
* 1. srpna 2017 – podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny.
* 9. srpna 2017, resp. do osmi dnů po podání přehledu – úhrada doplatku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ,

Příjmy, které nemusíte do přiznání uvádět

Ne všechny příjmy musíte do přiznání uvádět, protože některé z nich nepodléhají dani z příjmů fyzických osob. Týká se to následujících tří skupin:
* Příjmy, které nejsou předmětem daně. Jedná se například o úvěry a zápůjčky, příjmy z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů, příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky anebo příjmy za práci au-pair. Pokud jste zaměstnanci, dále pro vás nejsou předmětem daně např. náhrady cestovních výdajů, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, obuv, mycí a čisticí prostředky apod., které vám zaměstnavatel poskytl pro výkon vaší práce. Jste-li společníci v.o.s. nebo komplementáři k.s., nejsou pro vás předmětem daně také náhrady cestovních výdajů do limitu stanoveného zákoníkem práce pro státní zaměstnance.
* Příjmy, které jsou od daně osvobozené.
Přehled většiny těchto příjmů najdete v boxu „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“.
* Příjmy, které byly zdaněné zvláštní srážkovou daní – například úroky z běžného účtu, podíly na zisku, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek anebo příjmy autorů do 10 tisíc měsíčně od jednoho plátce.

Příjmy, které zdaňovat nemusíte

* Z prodeje rodinného domu nebo bytu, včetně souvisejícího pozemku, pokud uplynuly dva roky od jeho pořízení a pokud v nich po dobu dvou let bezprostředně před prodejem máte bydliště.
Pokud v nemovitosti nebydlíte celé dva roky, lze osvobození zachovat, pokud příjmy z prodeje použijete na uspokojení svých bytových potřeb.
* Z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, a vlastníte je déle než pět let; pokud takovou nemovitost zdědíte v řadě přímé, třeba po rodičích, manželce/manželovi či dětech, započítává se do uvedených pěti let i doba, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele (tzn. zemřelého příbuzného).
* Příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou vozidla, letadla či lodě, které vlastníte méně než jeden rok).
* Příjmy přijaté jako náhrada škody.
* Ceny z některých soutěží nepřevyšující 10 tisíc korun.
* dávky a služby z nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby.
* Vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření.
* Pravidelně vyplácené důchody do výše 356 400 korun.
* Plnění z vyživovací povinnosti.
* odměny za darování krve, tkání, buněk nebo orgánů.
* Stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.
* Podpory a příspěvky z nadací, nadačních fondů a občanských sdružení.
* Plnění z pojištění osob včetně vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření.
* dávky z úrazového pojištění.
* Příjmy z prodeje podílu na obchodních společnostech a z převodu členských práv v družstvech, pokud podíl držíte déle než pět let.
* Státní podporu ze stavebního spoření.
* dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý podle zvláštního právního předpisu.
* náhrady za uvolnění bytu.
* Příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 tisíc korun a pokud cenné papíry nebyly zahrnuty do vašeho obchodního majetku.
* Příjmy z prodeje cenných papírů, pokud váš přímý podíl na základním kapitálu společnosti nepřesáhne během 24 měsíců před prodejem pět procent
* nabytých do 31. 12. 2013, držíte-li je déle než šest měsíců,
* nabytých po 31. 12. 2013, držíte-li je déle než tři roky.
* Příjmy z prodeje cenných papírů, pokud váš přímý podíl na základním kapitálu akciové společnosti přesáhne během 24 měsíců před prodejem pět procent a držíte-li je déle než tři roky.
* náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu.
* kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku.
* daňový bonus.
* Příjmy, které jste získali zděděním.
* obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti.
* dary získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského zákoníku a dary od osoby, se kterou žijete ve společné domácnosti nejméně rok před tím, než vás obdarovala.
* nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách.
* nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva.
* nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, která je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a která se sama (nebo její právní předchůdce) podílela na jeho pořízení členským vkladem.
* nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, je členem této právnické osoby a podílela se (nebo její právní předchůdce) svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
* dary osobám provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, jsou-li použity k provozu tohoto zařízení.
* Bezúplatné příjmy, které prokazatelně použijete na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.
* dar přijatý na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky.
* dary přijaté v souvislosti s podnikáním ve formě reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 korun.
* A konečně pokud budete kandidovat na funkci prezidenta republiky a zúčastníte se prvního kola volby, nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně.

nezapomeňte na sociální a zdravotní pojištění

Pokud jste alespoň po část roku 2016 vykonávali samostatně výdělečnou činnost, nezapomeňte podat na svou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení také přehledy o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti.

Zdravotní pojištění

Přehled pro svou zdravotní pojišťovnu musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno vaše daňové přiznání, tedy nejpozději do 2. května 2017. Pokud vám nevznikla povinnost daňové přiznání podat, musíte přehled odevzdat nejpozději do 10. dubna 2017.
Když přiznání zpracovává daňový poradce, termín pro podání přehledu se posune na 1. srpen 2017. Máte však povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně do 2. května 2017.
Tiskopisy přehledu má každá zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách, kde si je můžete také stáhnout.
Použít byste měli tiskopis té pojišťovny, u které jste byli v roce 2016 pojištěni. Po zadání údajů do přehledu zjistíte, jaká je výše vašeho pojistného za rok 2016. Sazba pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu.
Po odečtení případných záloh, které jste uhradili za rok 2016 (tzn. včetně zálohy za prosinec 2016 uhrazené do 9. ledna 2017, ale bez zálohy za prosinec 2015 uhrazené do 8. ledna 2016), vám v přehledu vyjde částka výsledného přeplatku či nedoplatku na pojistném.
Vyjde-li vám nedoplatek, nezapomeňte ho do 8 dnů od podání přehledu také uhradit. Za datum úhrady se považuje den připsání částky na bankovní účet zdravotní pojišťovny.
Na základě údajů v přehledu vám může vzniknout povinnost hradit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění. Jejich minimální výše je v roce 2017 stanovena na 1906 korun.

kdy musíte povinně odvádět zálohy?

Rozhodující bude, máte-li kromě příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání a představuje-li pro vás podnikání hlavní, či vedlejší zdroj příjmů.
V měsících, ve kterých je pro vás hlavním zdrojem příjmů závislá činnost, (tj. dle výkladu legislativy tehdy, kdy ve vašem zaměstnání vyděláváte alespoň minimální mzdu a zaměstnavatel za vás z tohoto příjmu odvede pojistné), bude vaše podnikání považováno za vedlejší zdroj příjmů. V takovém případě vám nevznikne povinnost hradit zálohy.
Ty rovněž nemusíte hradit v měsících, v nichž:
* jste byli po celou dobu v pracovní neschopnosti,
* byla vám nařízena karanténa, nebo
* začínáte s výdělečnou činností a zároveň pro vás neplatí minimální vyměřovací základ (např. je za vás plátcem pojistného stát), a to až do podání prvního přehledu o příjmech a výdajích.
Zálohy jsou splatné vždy od 1. dne běžného měsíce do 8. dne měsíce následujícího. Zálohu na zdravotní pojištění ve výši vypočtené na základě přehledu za rok 2016 je třeba zaplatit poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být tento přehled podán. Do té doby je pro vás určující výše záloh, která vám vyšla v přehledu za rok 2015. Pokud však platíte minimální zálohy, je třeba jejich částku zvýšit na 1906 korun již za leden 2017.

Pojistné na sociální zabezpečení

Poté, co se vypořádáte s přehledem pro zdravotní pojišťovnu, čeká na vás ještě přehled pro správu sociálního zabezpečení.
Zpracováváte-li si daňové přiznání sami bez pomoci daňového poradce a podáváte-li je v řádném termínu, musíte přehled odevzdat nejpozději do 2. května 2017. Pokud vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání, stačí, když přehled odevzdáte do 31. července 2017.
Když vaše přiznání zpracovává poradce, a tuto skutečnost do 2. května 2017 doložíte správě sociálního zabezpečení, prodlužuje se vám lhůta pro podání přehledu do 1. srpna 2017.
Tiskopis přehledu pro správu sociálního zabezpečení je na rozdíl od přehledu pro zdravotní pojišťovny univerzální.
Klasické papírové tiskopisy přehledu si můžete vyzvednout na každé okresní správě sociálního zabezpečení anebo si můžete formulář včetně pokynů k jeho vyplnění stáhnout v elektronické podobě na webu České správy sociálního zabezpečení (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisyosvc-2016).

Disponujete-li zaručeným elektronickým podpisem, můžete přehled podat elektronicky. Stále to však není povinností.
Po vypočtení výše vašeho pojistného za rok 2016 a odečtení záloh zaplacených za minulý rok, tedy včetně zálohy za prosinec 2016 uhrazené do 20. ledna 2017, ale bez zálohy za prosinec 2015 uhrazené do 20. ledna 2016, vám vyjde výše nedoplatku či přeplatku na pojistném.
Doplatek na pojistném neopomeňte uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl, popřípadě kdy měl být podán váš přehled. Za datum úhrady se stejně jako u zdravotního pojištění považuje den připsání částky na bankovní účet správy sociálního zabezpečení.
Při nedodržení uvedené lhůty vás nemine penále ve výši 0,05 procenta dlužné částky pojistného za každý den prodlení.
Chcete-li platit pojistné poštovní poukázkou, kterou vám předvyplní správa sociálního zabezpečení, musíte o to správu sociálního zabezpečení písemně, telefonicky, datovou schránkou, osobně nebo e-mailem požádat.
Kromě přeplatku či nedoplatku na pojistném si na základě údajů v přehledu vypočítáte i výši záloh pro rok 2017, pokud jste povinni je hradit. Takto vypočtené zálohy musíte poprvé uhradit již za měsíc, ve kterém přehled podáte.
Do té doby byste měli platit zálohy ve výši vypočtené na základě přehledu z loňského roku, popřípadě zálohy v zákonem stanovené minimální výši.

Povinnost platit zálohy je přitom ovlivněna tím, zda je vaše podnikání v daném měsíci považováno za hlavní, či vedlejší činnost. Povinnost platit zálohu totiž máte pouze tehdy: * je-li vaše podnikání považováno za vaši hlavní činnost (minimální záloha v tomto případě pro rok 2017 činí 2061 korun měsíčně, ale pokud v roce 2017 nezačínáte s podnikáním a na základě posledního přehledu vám vyšly zálohy nižší, platí se v této nové výši až od podání přehledu za rok 2016); * je-li vaše podnikání činností vedlejší a váš roční příjem z ní plynoucí překročil za rok 2016 částku 64 813 korun (částka se snižuje o 5402 korun za každý měsíc, ve kterém není vedlejší výdělečná činnost vykonávána, minimální záloha pro rok 2017 v tomto případě činí 825 korun, ale opět, pokud vám v posledním podaném přehledu vyšla záloha nižší, budete ji případně platit až po podání přehledu za rok 2016).
Za vedlejší činnost je vaše podnikání v daném měsíci považováno tehdy, když pro vás platí alespoň jedna z následujících podmínek alespoň po část měsíce: * kromě podnikání jste rovněž zaměstnáni (a toto zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců – nejedná se tedy např. o dohody o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun); * máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo vám byl přiznán starobní důchod; * máte nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu či pečujete o osobu, která je na vaší péči závislá; * vykonáváte vojenskou službu, kromě vojáků z povolání; * studujete a ještě vám nebylo 26 let.
Pokud jste se nenašli mezi výše zmíněnými skupinami, pak je vaše podnikání považováno za činnost hlavní a zálohy hradit musíte vždy. V roce 2016 může být vaše samostatná činnost vedlejší, i když se z vašeho podnikání dobrovolně účastníte nemocenského pojištění.

nemocenské pojištění

Účastníte-li se jako podnikatelé nemocenského pojištění, musíte platit minimálně 115 korun za měsíc, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. U nemocenského pojištění je více než kde jinde praktické nastavit si pro platbu trvalý příkaz.
Pokud byste totiž na úhradu zapomněli anebo ji zaplatili v nižší částce, účast na nemocenském pojištění by vám zanikla.
Maximální výše pojistného na nemocenské pojištění vychází z měsíčního průměru vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích. K přehledům starším tří let se nepřihlíží a stejně tak nelze využít přehled za rok, ve kterém byla činnost vykonávána méně než čtyři měsíce. Pokud tedy například s podnikáním začínáte a žádný relevantní poslední přehled nemáte, řiďte se maximem odvozeným pro tento účel od průměrné mzdy, které v roce 2016 činí 325 korun. Neměli byste tedy platit méně než 115 korun a zároveň více než 2,3 procenta z průměrného vyměřovacího základu z posledního přehledu. Cokoli nad tuto částku nebude bráno v potaz pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ani dávek v pracovní neschopnosti a po podání přehledu se stane přeplatkem, který vám bude vrácen.

Publikováno v časopise Ekonom, 16.2.2017.