Prices of building plots to go up: EKONOM, 13.1.2011

Tereza Gebauer & Lucie Vilkusová prepared an article called "Prices of building plots to go up" which was published on January 13, 2011 and is to be found on EKONOM website and below.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Budoucí stavebníci zaplatí vyšší daň za parcely, města si pohrála s místními koeficienty.
Koupili jste nebo prodali v roce 2010 pozemek, dům či byt? Chystáte se stavět a v roce 2010 jste získali stavební povolení nebo jste už dostavěli a v roce 2010 jste stavbu zkolaudovali? Pak nezapomeňte zaplatit daň z nemovitostí na rok 2011.

Přiznání k dani z nemovitostí podává ve většině případů vlastník nemovitosti. Na finanční úřad, v jehož územní působnosti se váš byt, dům nebo pozemek nachází, ho musíte poslat do 31. ledna 2011.
Vlastníte-li více nemovitostí v různých částech republiky, čeká vás cesta na každý finanční úřad zvlášť.
Pokud se u vás za loňský rok nic nezměnilo, nemusíte přiznání podávat. Finanční úřad vyměří daň dle předchozího roku, případně sám zohlední změny sazeb, cen půdy a koeficientů a zašle vám složenku k úhradě daně.

Jste-li spoluvlastníkem stavby, bytu či nebytového prostoru, můžete od roku 2011 zdanit pouze svůj spoluvlastnický podíl. Dříve to bylo možné jen u pozemků, od letoška to jde pro všechny nemovitosti ve spoluvlastnictví.

Rozhodnete-li se zdaňovat sami svůj spoluvlastnický podíl, provedete to podáním přiznání k dani z nemovitostí ve standardní zákonné lhůtě do 31. ledna 2011.

Vaše rozhodnutí ovlivní i ostatní spoluvlastníky. I oni by měli podat daňové přiznání za svůj podíl. Žádná tragédie je ale nečeká, když tak neučiní, protože nebudou vědět, že vy si jdete svou cestou. Pokutu nedostanou. Finanční úřad jim sám vyměří daň podle jejich podílu pomocí údajů z vašeho přiznání.
S placením daně nemusíte tolik chvátat jako s podáním přiznání. Platí se až na konci května. Je-li vaše daňová povinnost vyšší než pět tisíc, zaplatíte ji nadvakrát: jednu část do konce května (zemědělci až do konce srpna) a druhou část do 30. listopadu.

Není zahrada jako zahrada
Daň z nemovitostí je členěna na dvě části - daň z pozemků a daň ze staveb. Teprve součet těchto dvou daní dá dohromady vaši celkovou daňovou povinnost. Pro výpočet daně budete vycházet z údajů k 1. lednu daného roku.
Předmětem daně z pozemků jsou všechny pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí mimo pozemky zastavěné stavbami v rozsahu půdorysu dané stavby.
Sazba daně a způsob výpočtu daně závisí na druhu daného pozemku, je tedy důležité, abyste správně určili druh pozemku. Ve většině případů stačí vyjít z údajů v katastru nemovitostí. Někdy je ale třeba zjistit »skutečný« stav, jako v případě stavebních pozemků a zastavěných ploch.
Informaci, zda jde o stavební pozemek, nenajdete v katastru nemovitostí ani se nemůžete řídit stavebním zákonem. Z hlediska daně z nemovitostí jde o nezastavěný pozemek, který je určen k zastavění, a přitom budoucí stavba na tomto pozemku už byla ohlášena nebo na ni bylo vydáno stavební povolení. Navíc vždy půjde jen o část parcely ve výměře budoucí stavby.
Na výpisu z katastru nemovitostí klidně může být zapsán druh vašeho pozemku jakožto »ostatní plocha«, a přesto půjde o stavební pozemek a budete z části parcely platit vyšší daň.
Její sazba může být ještě zvýšena až pětkrát koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel dané obce a případně ještě upraveným obecní vyhláškou.
V případě, že ohlásíte stavbu či získáte stavební povolení, počítejte tedy s vyšší daní.

Příklad č. 1
Pan Pavel vlastní nezastavěný pozemek, označený jako »ostatní plocha«, o celkové výměře 400 m2 v katastrálním území Praha. V roce 2010 získal stavební povolení na výstavbu rodinného domu o plánované výměře 200 m2. Daň z pozemku u pana Pavla do roku 2010 činila 80 korun.
Panu Pavlovi na základě vydaného stavebního povolení vzniká povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011. Část pozemku o výměře 200 m2 bude zdaněna sazbou 2 koruny, která se dále násobí koeficientem 5 platným pro město Praha.
Zbývající část pozemku o výměře 200 m2 zůstává v sazbě 0,20 koruny za m2. Celková daň z pozemků pana Pavla pro rok 2011 bude 2040 korun místo původních 80 korun.

Čím vyšší dům, tím vyšší daň
Dani ze staveb podléhají stavby zkolaudované, užívané před kolaudací nebo stavby způsobilé k užívání na základě oznámení a také byty a samostatné nebytové prostory, které jsou vymezené jako samotné jednotky. Podmínkou je, aby tyto stavby byly spojené se zemí pevným základem. Stavební zákon definuje oproti tomu stavby odlišně. Může být proto matoucí, že některé stavby i přesto, že byly zkolaudovány, nepodléhají dani ze staveb. Jde například o komunikace, parkoviště a opěrné zídky.
Pro výpočet daně ze staveb už nevystačíte s údajem z katastru nemovitostí. Je třeba mít k dispozici například také informace o výměře zastavěné plochy u domu, výměře podlahové plochy u bytu či počtu nadzemních podlaží budovy.
Základem daně u staveb je vždy výměra půdorysu. Připomínáme, že u bytů a nebytových prostor je tato výměra ještě zvýšena o pětinu kvůli společným prostorám domů, z nichž se samostatně daň neplatí.
Stejně jako u pozemků se také u staveb odvíjí sazba daně od druhu stavby, navíc do hry vstupuje způsob využití dané stavby a počet nadzemních podlaží. Výši daně ovlivní ještě velikost obce a případné využití stavby k podnikatelské činnosti.
Sazby pro rok 2011 zůstávají stejné jako pro rok 2010, kdy většina z nich byla dvojnásobně zvýšena oproti roku 2009. Zatím se bohužel neuvažuje o jejich opětovném snížení.
Stavby a nebytové prostory sloužící pro podnikatelskou činnost jsou zdaňovány sazbou deset korun za m2. Pokud by stejné prostory sloužily k soukromým účelům, byla by sazba daně pouze dvě koruny za m2. Jakmile má stavba nějaké další nadzemní podlaží, které má aspoň 2/3 celkové zastavěné plochy, navyšuje se základní sazba daně o 75 haléřů za každé takové podlaží. U staveb pro podnikatelské účely se připočítává 75 haléřů za každé další nadzemní podlaží, ať je jakkoli velké.

Zrádné místní koeficienty
Už jsme zmínili, že daň z nemovitostí ovlivňují kromě sazby ještě koeficienty.
Vedle koeficientů pro nemovitosti a pozemky, které jsou odvozené od počtu obyvatel, existuje ještě speciální místní koeficient, zvyšující celkovou daňovou povinnost.
Tento speciální koeficient si mohou obce od roku 2009 samy stanovit. Koeficient může být od dvou do pěti a je třeba ho vzít v úvahu při výpočtu daně z pozemků a daně ze staveb. Výjimku tvoří orná půda, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady. Pro vaši peněženku to může znamenat další citelné navýšení.

Příklad č. 2
Pokud by pan Pavel vlastnil zmíněný pozemek v Ústí nad Labem a ne v Praze, vztahuje se na něj nižší sazba koeficientu za pozemek, kterým se násobí základní sazba. Ústí nad Labem ale využilo možnosti stanovit si místní koeficient ve výši 3. Místo »pražských« 2040 korun by na dani z nemovitostí zaplatil »ústeckých« 5520 korun.

Úleva pro parkoviště
Nakonec jsme si nechali dobrou zprávu. Za parkoviště před svou firmou zaplatíte zatím nižší daň. V minulosti byly stavby typu parkoviště či překladiště zdaňovány převážně daní ze staveb. Nejvyšší správní soud ovšem opakovaně potvrdil, že ve většině těchto případů nejde o stavbu ve smyslu občanskoprávním, tedy pro účely daně z nemovitostí, ale pouze o zkvalitnění povrchu pozemku.
Plošné stavby by se tedy podle těchto výkladů měly zdaňovat jako pozemky s uplatněním výrazně nižší daňové sazby, než jaká by byla aplikována v případě zdanění staveb.

Daň z nemovitostí
- U obytného domu činí sazba daně 2 koruny za metr čtvereční.
- U rekreační chaty činí sazba daně 6 korun za metr čtvereční.
- U garáže vystavěné odděleně od domu činí sazba 8 korun za metr čtvereční.
- U stavby užívané pro ostatní podnikatelskou činnost činí sazba daně 10 korun za metr čtvereční.
- U stavebního pozemku činí sazba daně 2 koruny za metr čtvereční.
- Sazbu u stavebních pozemků a obytných pozemků je třeba ještě vynásobit koeficientem odvozeným od počtu obyvatel.
Za parkoviště před svou firmou zaplatíte zatím nižší daň.