Nízké daně? Za povinná pojištění dáte tisíce, 1.3.2016

Zatímco daňový základ můžete snížit o odečitatelné položky a vypočtenou daň z příjmů srazit díky slevám, pojistné platíte z celého zisku.

Dali jste dohromady nové přiznání a máte pocit, že to nejhorší je za vámi? Možná z hlediska času, který jste věnovali vyplňování formulářů. Pokud však jde o peníze, ještě zdaleka není všemu konec. To, že povinná pojištění mohou být pro podnikatele finančně bolestnější než placení daně z příjmů, si ukážeme na modelovém příkladu paní Volné.
 
MODEL

Viola Volná v roce 2015 pracovala jako prodavačka. Před rokem si však udělala kurz na účetní a pozvolna začala v oboru podnikat. V roce 2015 byla do května zaměstnána a souběžně podnikala. Pak se na tři měsíce stalo podnikání jejím hlavním zdrojem příjmů. Od září jí vznikl nárok na starobní důchod, který začala pobírat ve výši 9 895 korun měsíčně. Podnikala současně s tím dál, jako takzvaná osoba samostatně výdělečně činná si vydělala 348 000 korun, skutečné výdaje nemá vysoké, uplatňuje proto paušál 60 procent. V roce 2015 si Viola v zaměstnání vydělala 75 000 korun, zaměstnavatel za ni odvedl 25 500 na pojistném.Viola je rozvedená a žije sama, děti již má dospělé. Platí si doplňkové penzijní spoření - posílá si na ně 2 000 korun měsíčně, polovinu může uplatnit jako odečitatelnou položku. Platí si i životní pojištění, u kterého je pojistné 1 000 korun měsíčně. V roce 2015 věnovala místnímu spolku finanční dar 5 000 korun na výsadbu lipové aleje.
 
 VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ

 Zdanitelný příjem
 ze zaměstnání 75 000 + 25 500 Z 100 500
 Příjmy z podnikání 348 000
 Výdaje z podnikání (60 %) -208 800
 Odečitatelné položky
 Životní pojištění -12 000
 Penzijní spoření -12 000
 Dar -5 000
 Celkem ke zdanění 210 700
 Daň z příjmů (15 %) 31 605
 Sleva na poplatníka -24 840
 Daň k zaplacení 6765
 
Když se Viola vypořádá s daní z příjmu, musí ještě vyplnit formuláře přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V průběhu roku platila zálohy v minimální povinné výši, ale protože nepodnikala naplno celý rok, myslela si, že jí budou nějaké peníze vracet. Když však vše řádně vypočetla, překvapilo ji, že zatímco na daních nezaplatila až tak moc, platby za pojištění ji celkově vyjdou 4,5krát dráž a že bude muset ještě další peníze doplácet.
 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 
Do přehledů nebude Viola uvádět příjmy ze zaměstnání (pojistné už za ni odvedl zaměstnavatel), ani starobní důchod. Zapíše jen příjmy a výdaje, které se vztahují k podnikatelské činnosti. To, co jí pomohlo snížit daň z příjmů - tedy odečitatelné položky za dar, pojištění a doplňkové penzijní spoření - se v přehledech pro pojišťovny nijak neuplatní. Ani daňové slevy zde nehrají žádnou roli.
 
Příjmy z podnikání 348 000 korun
Výdaje z podnikání - 208 800
Rozdíl 139 200
 
Protože Viola neměla podnikání jako hlavní zdroj z příjmů po celý rok 2015, nemůže jen jednoduše tuto částku vzít, vydělit dvěma (protože vyměřovací základ u pojistného je 50 procent částky příjmu minus výdaje) a pak vypočítat příslušná procenta. Výpočet bude o něco složitější (viz následující stránky). Ve výsledku však došla Viola k tomu, že na pojistném uhradí celkem následující částky:
 
Sociální pojištění 21 071 

Zdravotní pojištění 9 396
 

Gabriela Ivanco, společnost Mazars
 
» Placení sociálního a zdravotního pojištění je potřeba věnovat stejnou pozornost jako dani z příjmu fyzických osob. Neplnění povinností může znamenat vážné problémy.
» Sociální pojištění je přitom jedinou povinnou „daní“, u které vyšší odvody přinášejí plátci přímé výhody v podobě vyššího důchodu.
» V případě, že podnikatel platí i nemocenskou, tak díky němu má i nemocenské či peněžitou podporu v mateřství.
» Zdravotní pojištění zaručuje, že pojišťovna uhradí náklady za potřebnou léčbu klienta.
 
Daňový kalendář
 
1. DUBNA
 
* Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, musí jej do tohoto dne podat (stačí podat na poštu) finančnímu úřadu, pokud nevyužívají služeb daňového poradce.
* K tomuto dni je také třeba uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů (úřad už peníze musí mít na kontě).
* Kdo služeb poradce využívá, musí do 1. dubna finančnímu úřadu poslat plnou moc.
 
2. KVĚTNA
 
* Do tohoto termínu vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani.
* Nejpozději v tomto termínu musí podnikatelé odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.
Pokud využívají služeb daňového poradce, posunuje se termín až na 1. srpna, musí však o tom pojišťovně a správě sociálního zabezpečení doručit oznámení.
 
1. ČERVENCE
 
* Ti, kdo využívají služeb daňového poradce, musí formuláře do tohoto dne doručit finančnímu úřadu a zaplatit případný nedoplatek.
Pojištění není málo peněz: 29,2 % u pojištění sociálního a 13,5 % u zdravotního pojištění. Procenta se počítají z vyměřovacího základu, který je, zjednodušeně řečeno, polovinou zisku.
 
Sociální pojištění se platí ze zaměstnaneckých příjmů (odvádí zaměstnavatel) a z příjmů z podnikání. Neplatí se z pronájmu ani z takzvaných ostatních příjmů (podle § 10). Obdobné to je u pojištění zdravotního. 
 
Konzultace: Gabriela Ivanco, daňový poradce, Mazars
 
Publikováno v deníku MF Dnes v jeho příloze Test Dnes, 1.3.2016.