Nejdůležitější změny pro živnostníky a podnikatele 16.3.2015

Letošní rok přináší u platby daní výrazně méně změn, než s kolika se museli firmy a podnikatelé vypořádat loni. „K některým změnám došlo, ale nejsou to změny nikterak zásadní. Jsou spíše administrativního charakteru. Většina přijatých významných daňových změn se týká až zdaňovacího období 2015,“ vysvětluje Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars. Přesto by živnostníci neměli důležité změny přehlédnout.

Podnikatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají letos poprvé povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Elektronické podání musí být učiněno v podobě datové zprávy v datovém formátu XML. Podání ve formátu PDF nebude správcem daně akceptováno. Datová zpráva musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Pokud tuto povinnost poplatník nesplní, dostane automaticky pokutu ve výši dva tisíce korun s tím, že mu může být vyměřena další pokuta až do výše 50 tisíc korun v případě, že tím, že neučinil podání v elektronické formě, závažně ztěžuje správu daní.

Stejně jako v minulém roce i letos budou platit fyzické osoby, jejichž příjem ze zaměstnání a zisk z podnikání přesáhl částku 1 245 216 korun, sedmiprocentní solidární daň. „Pozitivní je, že letos si budou moci zaměstnaní podnikatelé snížit o případnou ztrátu z podnikání příjmy ze zaměstnání pro výpočet solidární daně. Příznivou změnou pro rok 2014 je i zvýšení limitu odpočtu hodnoty darů od základu daně z deseti procent na patnáct procent základu daně, pokud byl dar poskytnut na příslušné dobročinné účely,“ podotýká Gabriela Ivanco.
 Mezi pozitivní změny týkající se daňového přiznání za rok 2014 patří také zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost nákladu na motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi. U studentů středních škol se limit zvyšuje z dosavadních dvou tisíc na pět tisíc korun a u vysokoškoláků z dosavadních pěti tisíc na deset tisíc korun. Podnikatelé si tak mohou za podporu vzdělávání odečíst z daní více než dosud.
 Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a příspěvek na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek. Také došlo k navýšení stávající odčitatelné položky na výzkum a vývoj a k zavedení nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání žáků a studentů.
 Pozitivní změnou je rovněž zavedení nové slevy za umístění dítěte v mateřské škole, jež se uplatní ve výši prokazatelně vynaložených výdajů na každé dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku, avšak v maximální výši 8500 korun na jedno dítě. Tuto slevu mohou, na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, uplatnit i ti podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem.
 Daňové novinky přinášejí ale i některé nepříznivé změny. Všech fyzických osob, které soukromě obchodují s cennými papíry, se týká prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z šesti měsíců na tři roky. Toto ustanovení se týká cenných papírů nabytých po 1. lednu 2014 a uplatní se u cenných papírů, u nichž přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů pět procent.
 Naopak držitelé více než pětiprocentního podílu na základním kapitálu akciové společnosti mají důvod k radosti, protože se v tomto případě časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů zkrátil z pěti let na tři roky. U příjmů z převodu podílu na ostatních typech společností zůstává zachován test pro osvobození pět let.

Publikováno na serveru www.euro.e15.cz/profit dne 16.3.2015