Daňové přiznání, 16.2.2017

Pokud patříte k těm, kteří nesvěřují přípravu daňového přiznání do rukou odborníků a raději si své přiznání připravují pečlivě sami, pak je tento praktický průvodce, jak vyplnit formulář řádek po řádku, určen právě vám.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách finanční správy (odkaz naleznete níže v textu) pod číslem tiskopisu 25 5405. Vždy si však v zápatí první strany překontrolujte, zda máte aktuální verzi označenou jako vzor č. 23. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.
Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (vzor č. 24 číslo tiskopisu 25 5405/1), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/ danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?
rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01).
Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte, a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.
Měna a zaokrouhlování
Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů.
Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti: * Buď použijte jednotný kurz stanovený pro rok 2016 oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-31 (http://www.financnisprava.
cz/cs/dane-a-pojistne/ legislativa-a-metodika/pokyny-d/ casove-cleneni); * nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili. Najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu; * anebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku.
Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete. Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, jejíž kurz vyhlášen je, například prostřednictví amerického dolaru či eura.
Přehled jednotných kurzů nejdůležitějších cizích měn
1 CAD = 18,54 CZK
1 EUR = 27,04 CZK
1 GBP = 32,96 CZK
1 CHF = 24,79 CZK
1 PLN = 6,18 CZK
100 RUB = 37,07 CZK
1 USD = 24,53 CZK
Zdroj: Generální finanční ředitelství
Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa, přičemž zaokrouhlete až konečnou částku (postupné zaokrouhlování není přípustné).
Potřebné úvodní informace už víte a můžete se směle pustit do vyplňování formuláře.
Daňový formulář
Strana 1
Záhlaví (viz obr. 1) Milovníci čísel si budou muset ještě chvíli počkat a kalkulačku nechat ještě odloženou, protože první strana daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.
Do prvních dvou rámečků s názvem „Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu“ a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“ napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části „Kde přiznání podat“. Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/ uzemni-pracoviste/vyhledavani-up).
Řádek 01
Pokud máte daňové identifikační číslo neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište jej do řádku 1. Pokud DIČ nemáte, toto pole nevyplňujte.
Řádek 02
Na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.
Řádek 03
V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání. Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část „Termíny pro podání přiznání“).
O dodatečné přiznání se bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/ nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula. V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste zjistili důvody pro podání dodatečného přiznání. Toto datum je důležité pro určení lhůty, dokdy je třeba dodatečné přiznání podat. V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.
Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného nebo dodatečného přiznání, ale není podáno jako první.
Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném nebo dodatečném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. V tomto případě budete mít vždy zaškrtnutá dvě políčka, a to „opravné“ a k tomu buď „řádné“, anebo „dodatečné“ podle toho, které přiznání opravujete. Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).
Řádek 04
Řádek 4 společně se související kolonkou „Datum“ se obvykle vůbec nevyplňuje.
Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt: A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, G – v případě insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost, O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, přičemž povinnost plní likvidační správce.
Řádek 05
V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 3. dubna 2017 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 3. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.
Řádek 05a
V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem. Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte.
Pokud je podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslo 2016.
Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete, za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.
1. ODDÍL Údaje o poplatníkovi
Řádky 06 až 11 V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje.
Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezidentem (viz vysvětlení u řádku 29). Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.
Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání. Např. pokud jste se přestěhovali a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.
Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.
Řádek 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat – s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí.
Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.
V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.
Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.
cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/seznam-kodu-statu). Do řádku 29a pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.
V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.
Máte-li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtinu na základním kapitálu či hlasovacích právech, nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrtněte či uveďte v tomto políčku „ano“.
Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů
V této části přiznání o dalším postupu rozhodne to, kolika různých druhů příjmů jste v roce 2016 dosáhli. Pokud jich máte více, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník a poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů:
Druhy PŘÍJMů
ROZCESTNÍK
* Máte příjem ze závislé činnosti?
Ano – přejděte na BOD 1 (níže) Ne – pokračujte dále
* Máte příjem z podnikání (ze živnosti, autorských honorářů, z jiného podnikání)?
Ano – přejděte na BOD 2 (str. 43) Ne – pokračujte dále
* Máte úrokové příjmy ze směnky, podnikatelského účtu, bankovního účtu v zahraničí, z poskytnutých úvěrů a půjček či příjmy z úroků z prodlení, nebo příjmy z prodeje předkupních práv k cenným papírům?
Ano – přejděte na BOD 3 (str. 47) Ne – pokračujte dále
* Máte příjem z pronájmu nemovitostí nebo z dlouhodobého pronájmu movitého majetku?
Ano – přejděte na BOD 4 (str. 48) Ne – pokračujte dále
* Máte jiný příjem, který nespadá do výše uvedených kategorií?
Ano – přejděte na BOD 5 (str. 50) Ne – přejděte na BOD 6 (str. 52)
BOD 1
Příjmy ze zaměstnání
Přesuňte se ve formuláři na:
2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
(§ 6 zákona) (viz obr. 3)
Řádek 31
Uveďte součet příjmů neboli hrubých mezd od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2017. Na tento řádek patří i příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, ale byly vyplaceny až v roce 2016. Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2016“ (dále jen „Potvrzení“), které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Budete-li chtít zahrnout do daňového přiznání i příjmy z dohody o provedení práce (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo státu tvořící EHP), připravte si také „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (dále jen „Potvrzení o sražené dani“). Oba formuláře jsou dostupné také na stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/ cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?
rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02) a jedná se o vzor č. 24 (Potvrzení) a vzor č. 3 (Potvrzení o sražené dani).
Na řádku 31 daňového přiznání by se měl objevit součet řádků 2, 4 a 5 z Potvrzení od všech vašich zaměstnavatelů a součet řádků 2 ze všech Potvrzení o sražené dani.
Řádek 32
Z Potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, vyčtete také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl a které je v Potvrzení uvedené na řádku 6 a 7.
Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, přejděte dále rovnou k řádku 34 a následně 36, řádky 33 a 35 nevyplňujte.
Řádek 34
Na tomto řádku pouze sečtěte řádky 31 a 32. Tato částka by se měla rovnat součtu řádku/řádkům ze všech Potvrzení a řádků 1 a 2 ze všech Potvrzení o sražené dani. Stejnou částku pak vyplníte na řádku 36 (viz BOD 6).
A jestliže nemáte příjmy ze zahraničí, tím máte tuto část přiznání hotovou.
Máte-li příjmy ze zahraničí, musíte navíc použít ještě následující postup:
Mzdu za práci v zahraničí do přiznání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým rezidentem.
Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání.
Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi k dispozici pro jeho potřeby, a to vlastní i pronajatý. A úmysl poplatníka zdržovat se ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k jeho osobnímu a rodinnému stavu – tj. žije-li v něm s rodinnými příslušníky nebo jeho bydlení zde má vazbu na jeho ekonomické aktivity, ať už podnikání, nebo zaměstnání.
Pokud vás za daňového rezidenta považuje podle domácí legislativy nejen Česká republika, ale také jiný stát, vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojímu zdanění s tímto jiným státem, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství.
Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).
Pokud jste českým daňovým rezidentem a pobíráte mzdu i v zahraničí, vezměte její roční úhrn v hrubé výši (tedy nesnížený o zahraniční daň a případné odčitatelné položky) a uveďte ji na řádek 31 v korunách spolu s příjmy od zaměstnavatelů v České republice (viz výše). Přepočet proveďte dle instrukcí uvedených výše v části „Měna a zaokrouhlování“.
Pokud za vás váš zahraniční zaměstnavatel odváděl pojistné v České republice, uveďte částku tohoto pojistného na řádek 32. Pokud pojistné odváděno nebylo, uveďte na řádek 32 fiktivní pojistné, které by váš zahraniční zaměstnavatel odvedl, pokud by se jednalo o zaměstnání v tuzemsku. Zaměstnavatel platí pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 procent a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 9 procent hrubých mezd. Při výpočtu je třeba zohlednit maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení (1 296 288 korun). Z částky hrubých mezd přesahující u jednotlivých zaměstnavatelů tento limit už se pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 neplatí.
Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali: 1. Ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění: přejděte na řádek 33 a uveďte do něj daň, kterou jste ve státě zaměstnání odvedli. Dále vyplňte řádek 34 (tzn. sečtěte řádek 31 a 32 a odečtěte řádek 33).
2. Ve státě, s nímž Česká republika tuto smlouvu uzavřela: z příslušné smlouvy si zjistěte (zpravidla v článcích 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se bude na vaši zahraniční mzdu aplikovat.
* V případě příjmů ze závislé činnosti se nejčastěji aplikuje metoda zápočtu odvedené daně v zahraničí oproti dani v České republice, jejíž použití vede k nutnosti vyplnit kromě 2. oddílu přiznání rovněž i Přílohu č. 3 (více viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění, jež opět naleznete na stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.
aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01), pod čísly tiskopisů 25 5405/P3 a 25 5405b.
* Druhou možností je metoda vynětí, v jejímž případě byste o hodnotu vyňatého příjmu snížili řádek 36a (viz BOD 6), a to včetně skutečného či fiktivního pojistného odvedeného z tohoto příjmu v České republice, které jste uvedli na řádku 32. Příloha č. 3 se v tomto případě nevyplňuje, Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění však ano.
I když mezinárodní smlouva říká, že se má použít metoda zápočtu daně, stále ještě máte možnost využít metodu vynětí. Umožňuje to přímo český zákon o daních z příjmů. Podmínkou je, že vaším zaměstnavatelem bude zahraniční společnost nebo stálá provozovna vašeho tuzemského zaměstnavatele v zahraničí a vaše příjmy v zahraničí podléhají zdanění (i kdyby vám třeba tamější daň vyšla nulová).
Metoda vynětí je výhodná zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla daň odvedená v tuzemsku.
Řádek 35
Na závěr nezapomeňte na řádek 35 uvést úhrn svých zahraničních příjmů, z nichž nebyly v České republice uhrazeny zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, zvýšený o skutečné či „fiktivní“ tuzemské pojistné, případně také snížený o daň zaplacenou z vašich příjmů ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Tento řádek poslouží pro výpočet vašich případných záloh na daň.
Příjmy jen ze zaměstnání
* Pan Lašťovka je celý rok zaměstnaný v tuzemsku, žije zde spolu se svou manželkou.
* V měsících červenec a srpen pracoval brigádně i na Slovensku, kde si za tuto dobu vydělal 1500 eur hrubého, slovenská daň činila 285 eur.
Pojistné z tohoto příjmu nebylo v České republice odvedeno.
* Z tuzemského potvrzení o příjmech za rok 2016 vyplývá následující: * úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků – 276 000 korun, * úhrn povinného pojistného ze zúčtovaných příjmů – 93 840 korun, * základ daně – 369 840 korun, * záloha na daň z příjmů – 55 620 korun.
* Vzhledem k tomu, že pan Lašťovka celý rok žije v České republice, bude zde považován za daňového rezidenta a bude zde muset zdanit své celosvětové příjmy.
* Na řádek 31 proto uvede součet tuzemské roční hrubé mzdy a slovenské mzdy, tj. 276 000 + 40 560 (tzn. 1500 eur, přepočtené jednotným kurzem stanoveným vyhláškou Generálního finančního ředitelství 27,04 CZK/EUR), výsledek 316 560.
* Na řádek 32 uvede částku v tuzemsku odvedeného pojistného, tj. 93 840 korun, a zvýší ji o fiktivní pojistné ze svých slovenských příjmů, tedy 13 791 korun (zaokrouhleno na celé koruny nahoru), jež vypočetl jako 34 procent (25 plus 9) z hrubé mzdy ve výši 40 560 korun.
* Poté vyplní řádek 34, kde uvede součet předešlých řádků, tj. vepíše hodnotu 424 191 korun.
* Jako poslední uvede na řádek 35 součet slovenské hrubé mzdy a fiktivního pojistného ze slovenských příjmů, tedy 54 351, který bude sloužit pro účely výpočtu zálohy na daň.
* Podle česko-slovenské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude slovenská daň započtena na daň v tuzemsku.
* Důmyslný pan Lašťovka si spočítá, že pro něj bude výhodnější, když zvolí metodu vynětí, neboť tuzemská daň bude i přes nižší sazbu, v důsledku navýšení základu daně o fiktivní pojistné, vyšší než na Slovensku.
* Pan Lašťovka proto o slovenské příjmy zvýšené o fiktivní pojistné sníží řádek 36a, a tím dojde k jejich vynětí ze zdanění v tuzemsku.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na rozcestník na str. 41 Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)
BOD 2
Příjmy z podnikání
Přesuňte se ve formuláři na:
Příloha č. 1
Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
(viz obr. 4) Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.
Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.
cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P1, nebo v papírové podobě na finančním úřadu a jeho územních pracovištích.
Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy: * ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, * ze živnosti, * z podnikání podle zvláštních zákonů (například lékaři, advokáti, daňoví poradci), * z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, * z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, * z nezávislého povolání (např. hudebníci, herci), * z činnosti znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, * z činnosti insolvenčního správce, * z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, svoji část zisku firmy zdaníte také v této části přiznání.
Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.
Pro rok 2016 platí tyto sazby výdajových paušálů: a) 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných, nejvýše však do částky 1 600 000 korun b) 60 procent u příjmů z jiných živností než řemeslných, nejvýše do částky 1 200 000 korun c) 40 procent u ostatních příjmů, nejvýše však do částky 800 000 korun
Tab. 2: Výdajový paušál Druh činnosti 2016
Soukromí zemědělci 80 % (max. 1600 tis.)
Řemeslníci 80 % (max. 1600 tis.)
Živnostníci (jiní než řemeslníci) 60 % (max. 1200 tis.)
Ostatní (lékaři, advokáti, herci, spisovatelé, znalci, tlumočníci apod.) 40 % (max. 800 tis.)
Pronájem obchodního majetku 30 % (max. 600 tis.)
Zdroj: Mazars
d) 30 procent u příjmů z pronájmu obchodního majetku, nejvýše však do částky 600 000 korun (viz tab. 2). Přiznáváte-li podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti, musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společnosti, upravených o položky zvyšující a snižující základ daně. Paušální výdaje v tomto případě použít nelze. Jste-li činorodí a máte více druhů podnikatelských aktivit, nezapomeňte, že metody uplatňování výdajů nelze kombinovat.
To znamená, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z činností, nemůžete u dalších zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši.
Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost. Výjimkou jsou pouze případy, kdy rozhodnutí o výdajích „přebíráte“. To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.
Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste nevyplnili políčka 29 a 29a, protože jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.
V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související s vašimi podnikatelskými aktivitami v tuzemsku, ale také obdobné údaje (vypočtené podle tuzemských pravidel) související s vaším podnikáním v zahraničí. Přepočet na české koruny proveďte podle pravidel uvedených v bodu „Měna a zaokrouhlování“.
Budete si muset dále vzít k ruce příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, uzavřenou mezi Českou republikou a zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.
V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla články 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
V případě, že smlouva určuje použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního podnikání musíte na řádku 105 zvýšit základ daně.
Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete muset navíc vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz bod 9). V obou případech každopádně budete muset vyplnit i přílohu Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění pak naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).
Řádky 101 až 104 (viz obr. 5) V prvé části přílohy se uvádějí souhrnné hodnoty. Podrobnosti k těmto hodnotám musíte uvést ve druhé části přílohy označené jako „Doplňující údaje“.)
Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 101, 102 a 103 a začněte vyplňovat první část přílohy až na řádku 104.
Zde uveďte hospodářský výsledek, který převezmete z účetnictví. Nezapomeňte v tomto případě k přiznání přiložit také vaši účetní závěrku. Vy, kteří účetnictví nevedete, začněte řádkem 101, na který vyplňte celkovou výši příjmů obdržených v roce 2016. Na řádek 102 zapište celkové výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vynaložené v roce 2016. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je údaj na řádku 102 vypočten z částky na řádku 101 příslušným procentem.
Na řádku 104 se pak vypočte rozdíl mezi řádkem 101 a 102. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z podnikání.
Některé příjmy související s vaším podnikáním však do této části přiznání nepatří. Příkladem jsou úroky z podnikatelského účtu nebo úroky a poplatky z prodlení. Tyto příjmy je třeba zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (více viz BOD 3 „Kapitálové příjmy“).
Pokud je tedy nedopatřením zahrnete již do údaje na řádku 101 (popřípadě 104), je třeba je později na řádku 106 vyloučit a uvést v základu daně z kapitálového majetku na řádku 38.
Než přejdete k vyplňování řádků 105 a 106, vyplňte ještě oddíly A až D v části přílohy „Doplňující údaje“, kde uveďte informace o vašem podnikání.
Pokud vedete účetnictví, vyplníte v oddíle A hodnotu ročního čistého obratu, vypočteného jako výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.
Dále zde vyčíslete hodnotu uplatněných daňových odpisů v daném zdaňovacím období a kolik z této hodnoty tvoří odpisy nemovitého majetku.
Oddíl B již musí vyplnit všichni, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví nebo ne. Zde je nutné uvést údaje o převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste dosahovali v daném roce nejvyšších příjmů. Pokud jste provozovali více činností, uveďte podrobné údaje na dalších řádcích také k ostatním činnostem.
Oddíl C druhé části přílohy budete muset vyplnit, pokud v daném zdaňovacím období zahajujete, přerušujete, ukončujete nebo obnovujete činnost.
V takovém případě uvedete do oddílu C datum této skutečnosti. Údaje o skutečnostech, které nastaly v předchozích letech, se zde neuvádějí. Jestliže podnikáte již několik let a k žádné změně u vás nedošlo, nechte tento oddíl prázdný.
Poplatníci vedoucí daňovou evidenci jsou také povinni uvést v oddílu D údaje o svém obchodním majetku na počátku a na konci zdaňovacího období.
Povinné jsou údaje o výši hmotného majetku (v zůstatkové hodnotě po odečtení uplatněných odpisů), dále hodnota zásob, hodnota pohledávek, včetně poskytnutých úvěrů a půjček, hodnota závazků, včetně přijatých úvěrů a půjček, hodnota vytvořených rezerv a suma mezd vyplacených zaměstnancům ve zdaňovacím období.
K nepovinným údajům patří hodnota peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a zůstatková hodnota ostatního majetku (majetku jinde neuvedeného).
Řádky 105 až 106
Nyní se vraťte do první části přílohy a pokračujte na řádcích 105 a 106, kde uvedete částky snižující a zvyšující základ daně.
Položky, které zvyšují základ daně
* Závazek, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu; toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.
* Neuhrazený závazek, od jehož splatnosti uplynulo 36 měsíců; toto ustanovení se přitom týká pouze těch závazků, které bylo možno uplatnit do výdajů bez ohledu na jejich úhradu.
* Částky neoprávněně zkracující příjmy, mezi něž patří například nepeněžní příjmy nebo prominuté pohledávky u poplatníků nevedoucích účetnictví.
* Daňově neuznatelné náklady uvedené především v § 25 zákona o daních z příjmů; mezi ně patří např.
výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené zákonem, výdaje na reprezentaci, občerstvení a dary nebo výdaje na osobní spotřebu poplatníka.
* Výdaje uplatněné v předchozích letech, pokud došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost.
* Výdaje, jež souvisely s předchozím obdobím, a proto jste je uplatnili ve vašem minulém přiznání, a až letos se vám objevily v účetnictví.
* u zaměstnavatele, který vede účetnictví, částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které srazil, ale neodvedl do konce ledna 2017.
* Přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, pokud byly položkou snižující základ daně v předchozích letech – u poplatníka, který vede účetnictví.
* u poplatníka, který nevede účetnictví, částku zrušené zákonné rezervy (dříve uplatněné jako daňově uznatelný náklad).
* Částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
* V souvislosti s ukončením nebo přerušením vašeho podnikání, pokud nevedete účetnictví, například hodnota nespotřebovaných zásob a hodnota pohledávek.
Položky, které snižují základ daně
* Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů – u poplatníka, který vede účetnictví.
* Částky pojistného na důchodové spoření, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen základ daně v minulém zdaňovacím období, došlo-li k jejich odvedení – u poplatníka, který vede účetnictví.
* Výdaje, které jsou daňově uznatelné, jen pokud byly zaplaceny (smluvní pokuty), dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
* Částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, nebo částky nezahrnuté do výdajů, které mohou být daňově uznatelné, jako např. odpisy nebo tvorba rezerv u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.
* Závazek nebo jeho část zaniklá splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. * Dividendy nebo jiné příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní.
* Příjem zdaněný v předchozích zdaňovacích obdobích.
* Zaúčtované příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů.
* hodnota některých neuhrazených závazků v souvislosti s ukončením nebo přerušením podnikání u poplatníka, který nevede účetnictví.
* Částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
Celkové hodnoty uvedené na řádcích 105 a 106 je zároveň třeba upřesnit v oddílu E druhé části přílohy (viz obr. 6).
Pokud podnikáte v rámci společnosti, která není právnickou osobou (dříve sdružení bez právní subjektivity), zahrňte vaše příjmy a výdaje z této aktivity do řádků 101 a 102 (popř. do řádku 104, pokud vedete účetnictví). Bližší informace o společnosti pak rozveďte v oddílu F části přílohy (viz obr. 7). Jako společník společnosti si ohlídejte, jestli někomu z ostatních společníků nevznikla v závěru roku povinnost vést účetnictví. Pak totiž tato povinnost vzniká automaticky i vám.
Zároveň je třeba vzít v úvahu, že paušální výdaje můžete v tomto případě uplatnit pouze tehdy, když si společníci rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem (tedy stejný díl příjmů a stejný díl výdajů).
Řádky 107 až 108
Pokud příjmů z podnikání dosahujete za spolupráce manžela/manželky nebo osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete na tyto osoby rozdělit část příjmů a výdajů.
Pokud se tedy rozhodnete příjmy a výdaje na spolupracující osoby (včetně členů rodiny podílejících se na provozu rodinného závodu) rozdělit, uveďte je na řádky 107 nebo 108, podle toho, zda rozdělujete zisk nebo ztrátu.
Přitom nezapomeňte, že výše podílů na společných příjmech a výdajích musí být stejná. V oddílu G druhé části přílohy (viz obr. 8) dále uveďte osobní údaje o spolupracujících osobách, na které příjmy a výdaje rozdělujete.
Při rozdělení příjmu z podnikání na spolupracující manželku/manžela mějte na paměti, že přidělovaný podíl příjmů nesmí činit více než 50 procent.
Po snížení o příslušné výdaje smí činit nejvýše 540 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 45 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce.
V případě spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem nebo členů rodiny podílejících se na provozu rodinného závodu se příjmy dosažené při podnikání rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 procent. Zisk připadající v úhrnu na spolupracující osoby může činit nejvýše 180 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 15 tisíc korun za každý i započatý měsíc spolupráce. Pamatujte přitom, že podíl, který přidělíte spolupracující osobě, nemusí odpovídat míře její skutečné spolupráce a že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky. Neopomeňte také to, že osoba, na kterou přerozdělíte příjmy, bude povinna podat daňové přiznání a platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud přerozdělíte příjmy na své dítě, nebudete na ně moci uplatnit daňové zvýhodnění. Stejně tak nemůžete uplatnit slevu na dani na manželku/ manžela, pokud na ně přerozdělíte část svého základu daně z podnikání a díky tomu nesplní podmínku výše příjmů pro uplatnění slevy. Pro úplnost uvádíme, že na spolupracující osobu nelze přerozdělit podíl na zisku společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.
Řádky 109 až 111
Řádky 109 a 110 budete vyplňovat, pokud jste spolupracující osobou (nebo členem rodinného závodu) vy a někdo jiný na vás přerozdělí část svých příjmů a výdajů. Výše uvedená pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu platí i zde.
V tomto případě v oddílu H druhé části přílohy (viz obr. 9) uvedete osobní údaje o osobě, která na vás příjmy a výdaje rozděluje.
Řádek 111 je neobsazený, můžete jej s klidem přeskočit.
Řádek 112
Řádek 112 použijete, pokud jste dosáhli podílu na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti. V tomto případě nezapomeňte v oddílu I druhé části přílohy (viz obr. 10) uvést DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, ve které máte podíl, a zároveň s tím i výši tohoto podílu.
Řádek 113
Řádek 113 je součtovým řádkem dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
Vyčíslíte jej sečtením řádků 104, 105, 108, 109 a 112 a odečtením řádků 106, 107, 110 a 111.
A ještě poslední poznámku, než úplně opustíte tento druh příjmů: nezapomeňte, že k příjmům z podnikání se vážou také povinnosti v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění.
Řádek 114
V případě, že jste v roce 2016 obdrželi příjmy z podnikání, které byly zdaněny v zahraničí, a v České republice budou v souladu s příslušnou dohodou o zamezení dvojímu zdanění vyňaty ze zdanění, a zároveň se na vás vztahuje solidární zvýšení daně, pak do řádku 114 vyplňte rozdíl mezi celkovým dílčím základem daně z příjmů z podnikání uvedeným na řádku 113 a úhrnem vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí.
Jak na příjmy z podnikání
* Pan Bartůšek a jeho manželka podnikají.
* Pan Bartůšek dosáhl v roce 2016 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun.
* Dále pan Bartůšek působil ve sdružení řemeslníků (nově „společnost“), jehož prostřednictvím dosáhl v roce 2016 příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují účastníci sdružení (nově „společníci společnosti“) rovným dílem.
* Pan Bartůšek také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako spolupracující osobu převede za rok 2016 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun.
* Pan Bartůšek uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat.
* Vzhledem k tomu, že pan Bartůšek nemá povinnost vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
* Na řádku 101 sečte své příjmy, tj. 1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun.
* Své výdaje vyčíslí s využitím paušálu odpovídajícího druhu vykonávané činnosti, nezapomene přitom na zavedení stropu i pro řemeslníky a uvede je na řádek 102.
* Protože je pan Bartůšek řemeslník, jeho paušál činí 80 procent celkových příjmů. Výdaje tedy budou 0,8 x 2 300 000 = 1 840 000, avšak maximálně lze odečíst 1 600 000.
* Řádek 104 představuje zisk pana Bartůška ve výši 700 000 korun.
* Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně.
* Protože pan Bartůšek nechce na svou manželku přerozdělit žádné příjmy jako na svou spolupracující osobu, bude i na řádku 108 vyplněna 0.
* Naopak pan Bartůšek je pro paní Bartůškovou spolupracující osobou, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 tisíc korun, který na něj manželka rozděluje.
* Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 tisíc korun, připadající na něj z manželčiných výdajů.
* Dílčím základem pana Bartůška tak bude částka 720 tisíc korun.
* Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy.
* Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví.
* V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.
* Do sazby výdajů zadá 80 procent, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů maximum, které lze v roce 2016 u řemeslných živností uplatnit, a to 1 600 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.
* Část c pan Bartůšek přeskočí, protože během roku 2016 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání.
* Nevyplní ani části D, e, G a I, protože se ho netýkají.
* Do části F vyplní údaje o účastnících sdružení (společnících společnosti) a v části H uvede údaje o manželce, která na něj rozděluje příjmy.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na rozcestník na str. 41 Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)
BOD 3
kapitálové příjmy
Přesuňte se ve formuláři na:
2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
Váháte-li nad tím, co vlastně příjmy z kapitálového majetku jsou a které příjmy byste měli do této části přiznání uvést, projděte si následující přehled nejtypičtějších příjmů z kapitálového majetku: * úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, včetně úroků a poplatků z prodlení; * úroky z vkladů na běžných účtech, které slouží k podnikání (neuvádějte je v Příloze č. 1 jako součást příjmů z podnikání, ale v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku); * úrokové a jiné výnosy z držby směnek; * plnění ze zisku svěřenského fondu; * úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností; * úroky, dividendy a podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Pokud máte pocit, že zde některé kapitálové příjmy chybějí, máte pravdu. Ke kapitálovým příjmům patří také například úroky z vkladů na běžných účtech, plnění ze zisku svěřenského fondu, dividendy nebo podíly na zisku z tuzemských společností či rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu při splatnosti a jeho emisním kurzem. Ty jsou však zdaněny srážkovou daní již při jejich výplatě a v daňovém přiznání se proto vůbec neuvádějí.
Výjimkou jsou přitom obdobné příjmy ze zahraničí u českých daňových rezidentů, které možná sice již byly při jejich výplatě zdaněny srážkovou daní v zahraničí, ale do přiznání se uvést musí, jelikož nebyly zdaněny v České republice.
Řádek 38
Pokud některé z výše uvedených příjmů máte, uveďte je v přiznání v souhrnné výši na řádek 38. Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte hodnotu těchto příjmů zvýšit i o příjmy dosažené v zahraničí.
V tomto případě si vyhledejte případnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).
Nejprve si ověřte v příslušném článku smlouvy, který se týká vašeho příjmu ze zahraničí (např. úroků či dividend), zda má zahraniční stát, odkud vám příjem plyne, nárok na jeho zdanění.
Pokud je ve smlouvě uvedeno, že se tento příjem zdaňuje pouze v České republice, nelze případnou daň sraženou v zahraničí nijak zohlednit a smlouvu tak můžete zase odložit. Tento případ často nastává u zahraničních úrokových příjmů.
Pokud smlouva říká, že lze příjem zdanit i v zahraničí, zjistěte si v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23), kterou z metod zamezení dvojímu zdanění máte pro zohlednění zahraniční daně použít.
U kapitálových příjmů se přitom nejčastěji použije metoda zápočtu, a proto budete muset vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a také Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.
Dejte si přitom pozor na to, že vůči příjmům z kapitálového majetku nemůžete obvykle uplatnit žádné výdaje, proto příjmy na řádek 38 uveďte v jejich hrubé výši bez zohlednění jakýchkoli poplatků, daně zaplacené v zahraničí apod.
Výjimkou je pouze příjem ve formě dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění, důchodového spoření či životního pojištění, kdy lze jako výdaj uplatnit zaplacené příspěvky či zaplacené pojistné, popř.
příjem z úroků ze zápůjčky nebo úvěru, kdy je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu. Jedná-li se o kapitálový příjem, který plyne do společného jmění manželů, zdaňuje ho celý vždy jen jeden z manželů –
Jedině pokud má jeden z manželů zdroj takového příjmu zahrnut ve svém obchodním majetku pro podnikání, musí jej ve svém daňovém přiznání uvést on.
Na závěr alespoň jedno pozitivum – z příjmů z kapitálového majetku nemusíte odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Mohou ale ovlivnit výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na rozcestník (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)
BOD 4
Příjmy z pronájmu
Přesuňte se ve formuláři na:
PŘÍLOhA č. 2
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)
Do části daňového přiznání týkající se příjmů z nájmu (viz obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností: * Příjmy z nájmu nemovitého majetku. * Příjmy z nájmu movitého majetku, pokud nájem není vaší živností a zároveň není pouze příležitostný. (Podnikáte-li, myslete na to, že do tohoto dílčího základu daně nepatří nájem majetku, který máte zařazený ve vašem obchodním majetku. Ten musíte zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání a bude tak součástí Přílohy č. 1.) * Je-li váš nájem movitých věcí pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů.
Stejně jako u příjmů z podnikání se můžete i zde rozhodnout, zda si budete evidovat příjmy i výdaje, nebo výdaje uplatníte paušálem. U nájmu jsou paušální výdaje stanoveny zákonem ve výši 30 procent z příjmů, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Pokud se rozhodnete pro tento způsob uplatňování výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy. Budete-li však vykazovat jeden rok skutečné výdaje a další rok se rozhodnete přejít na výdaje paušální nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně obdobným způsobem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu obchodního majetku.
Máte-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Pokud tedy pronajímáte například dva byty ve společném jmění manželů, buď zdaníte veškeré příjmy z nájmu obou bytů jen vy, anebo jen druhý z manželů.
Budete-li tím dobrákem vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy. Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem a máte příjmy z pronájmu dosažené v zahraničí, nezapomeňte do přiznání uvést i tyto příjmy (a s nimi související výdaje) přepočtené na české koruny.
Postup přepočtu najdete v pasáži „Měna a zaokrouhlování“.
V této souvislosti si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.
V příslušném článku smlouvy, podle toho, zda pronajímáte nemovitost nebo movitou věc, si ověřte, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují a v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete muset vyplnit rovněž Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.
Budete-li uplatňovat metodu vynětí, Přílohu č. 3 vyplňovat nebudete, ale Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění vyplnit musíte. Seznam smluv o zamezení dvojího zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).
Řádky 201 až 202
Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201. Jsou-li mezi těmito příjmy zahrnuty také příjmy z nájmu nemovitých věcí, vyčleňte příslušnou částku těchto příjmů na řádku 201a.
Skutečné, respektive paušální výdaje pak uveďte na řádek 202. Pokud uplatňujete paušální výdaje a máte příjmy z nájmu vyšší než 2 miliony korun, mějte na paměti, že 30procentní paušální výdaje jsou omezeny absolutní částkou 600 tisíc korun. Jestliže tedy zaškrtnete, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, neměla by se na řádku 202 objevit částka převyšující 600 tisíc korun.
Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 až 202 a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví.
Součástí nájemného z bytů, nebytových prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním, například topení, voda či elektřina. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se skutečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby nezahrnujete do daňových výdajů. Uplatňujete-li k příjmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů v podnikání.
Na řádek 202 tak můžete uvést například následující výdaje: * odpisy pronajímaného majetku, * výdaje na opravy pronajímaného majetku, * úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr, * zaplacenou daň z nemovitého majetku v případě nájmu nemovitého majetku, * skutečné nebo paušální výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při nájmu, * rezervu na opravu hmotného majetku. Řádek 203
Částku na řádku 203 dostanete odečtením řádku 202 od řádku 201, anebo zde napíšete výsledek hospodaření převzatý z účetnictví. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z pronájmu.
Řádky 204 až 205
Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány výše v BODU 2 u příjmů z podnikání.
Řádek 206
Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z pronájmu. Vyčíslíte jej sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.
Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z pronájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Pokud rezervy tvoříte, nezapomeňte příslušnou částku také převést na samostatný účet v bance, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Toto opatření platí pro rezervy, jejichž tvorba započala od roku 2009 dále.
A ještě poznámka na závěr: příjmy z nájmu nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.
Jak na příjmy z pronájmu
* Kadlecovi v roce 2016 pronajímali chatu, kterou společně zakoupili v roce 2010, za 550 tisíc korun.
* Pan Kadlec zakoupil v roce 2016 k úpravě okolí chaty za 50 tisíc korun sekací traktůrek, který od počátku napůl pronajímá sousedovi.
* Za nájem chaty obdrželi Kadlecovi v roce 2016 35 tisíc korun, za spotřebované energie v chatě 2500 korun a pan Kadlec dostal v roce 2016 od souseda za pronájem traktůrku 5 tisíc korun.
* V roce 2016 manželé provedli na chatě opravy za 8 tisíc korun a zaplatili daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun.
* Kadlecovi se musí dohodnout, kdo z nich uvede oba dva příjmy z nájmu ve výši 40 tisíc korun do svého přiznání.
* Příjem za spotřebované energie v nájmu nezohlední ani jeden z nich.
* Jelikož jsou Kadlecovi bystří, vědí, že se musí rozhodnout, zda budou vykazovat výdaje paušálem, nebo budou evidovat skutečné výdaje.
* Klíčem k jejich rozhodnutí bude porovnání výhodnosti obou variant, tzn. zda by paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů ve výši 40 tisíc korun, tj. 12 tisíc korun, byly vyšší, nebo nižší než skutečné výdaje.
* Skutečnými výdaji mohou být: * odpisy chaty, které by při použití zrychlené metody odpisování mohly být v prvním roce odpisování 18 334 korun, * náklady na provedené opravy ve výši 8 tisíc korun,
* zaplacená daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun, * 50 procent z odpisů u sekacího traktůrku, tj. v případě zrychlených odpisů v prvním roce odpisování 5 tisíc korun.
* Kadlecovým se tedy vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši, protože jsou vyšší, než by byly paušální výdaje.
* Bude-li příjem z nájmu uvádět do svého přiznání pan Kadlec, zaškrtne v úvodu přílohy č. 2 políčko „Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů“ a příjem 40 tisíc korun uvede na řádek 201. Jelikož 35 tisíc byl příjem za nájem nemovitosti, uvede pak ještě tuto částku na řádek 201a.
* Skutečné výdaje ve výši 31 884 korun pak napíše na řádek 202. Zisk ve výši 8 116 korun pan Kadlec uvede na řádek 203 a současně i na řádek 206.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na rozcestník (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)
BOD 5
Ostatní příjmy
Přesuňte se ve formuláři na:
PŘÍLOhA č. 2
2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona) Řádky 1 až 4 V této části přiznání (viz obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky, nebo ze zahraničí.
Přepočet proveďte dle pravidel uvedených v úvodu této části článku, přičemž zahraniční příjmy musí uvádět jen tuzemský daňový rezident.
Plynou-li vám jako českému daňovému rezidentovi příjmy ze zahraničí, vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a ověřte si v jejích příslušných ustanoveních, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují. Pokud smlouva přiznává nárok na zdanění i zahraničnímu státu a byla skutečně nějaká zahraniční daň sražena nebo zaplacena, vyhledejte si v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/ legislativa/dvoji-zdaneni/ prehled-platnych-smluv).
Označení „ostatní“ mají tyto příjmy proto, že nepatří do žádné ze skupin příjmů uvedených v předchozích bodech. Jejich výhodou je, že nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok. Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy:
* Z příležitostných činností (A) nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, které nejsou provozovány podnikatelem, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady. Pokud jste v uplynulém roce takové příjmy měli a jejich celková výše nepřekročila 30 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do přiznání je neuvádíte – do této částky jsou totiž osvobozené. Pokud jste ovšem obdrželi více, zdanit musíte veškeré tyto příjmy, nikoli pouze částku převyšující 30 tisíc korun.
* Příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (A).
* Z prodeje vlastních nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papírů (D), nesplníte-li podmínky osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).
* Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv k družstvu, rovněž pouze nesplníte-li podmínky osvobození (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).
* Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F).
* Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uvedenou v boxu „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“) a ostatní příjmy jinde neuvedené (F).
* Bezúplatné příjmy (G), nesplníte-li podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).
Sloupce 1 až 2
Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloupce 1 jeho druhové označení (písmeno v závorkách ve výše uvedeném výčtu) včetně slovního popisu a jeho výši do sloupce 2.
Než však toto uděláte, raději si ještě jednou ověřte, zda váš příjem náhodou není osvobozený (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).
Sloupec 3
Pokud váš příjem podmínky osvobození nesplní, uveďte jej do přiznání a přiřaďte k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.
V této souvislosti si dejte pozor na dva specifické případy: * U zemědělské výroby můžete namísto skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve stejné výši, jakou mohou uplatnit zemědělci, pro které je tato činnost podnikáním – tedy 80 procent, maximálně však 1 600 000 korun.
* U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na váš příjem bude vztahovat; bude-li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění (viz BOD 6 – Řádky 37–41), ale může se stát, že si u nich nebudete moci uplatnit související výdaje v plné výši.
Při vyplňování příjmů a výdajů do jednotlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.
Pokud máte například příjmy z prodeje různých akciových titulů nebo jste prodali více nemovitostí, uveďte hodnoty těchto příjmů do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené.
Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednotlivých druhů příjmů.
U prodeje akcií patří mezi výdaje zpravidla pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje, např. poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.
U prodeje nemovitostí kromě jejich pořizovací ceny také např. daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí).
Máte-li tedy například příjem z prodeje akcií společnosti X ve výši 20 a výdaje na tyto akcie 30, a současně z prodeje akcií společnosti Y příjem 30 a výdaje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40.
Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsledek ve výši +10.
Na závěr ještě jedna poznámka – pokud jste si v úvodu přílohy našli, že váš příjem z prodeje některých akcií je osvobozen, nemůžete se osvobození vzdát.
A to ani v případě, kdyby šlo o ztrátový prodej, kterým byste tak mohli vykompenzovat zisk u příjmu, kde jste na osvobození nedosáhli.
Sloupec 4
V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdílů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, tedy součet kladných částek uvedených výše ve sloupci 4. Případné ztráty lze totiž kompenzovat jen v rámci jednoho druhu ostatních příjmů, ale nikoli vzájemně mezi jednotlivými druhy a už vůbec ne oproti dalším příjmům, jako jsou příjmy z podnikání, pronájmu apod. Tím, že sečtete pouze kladné rozdíly, je této kompenzaci zamezeno.
V součtové kolonce sloupce 4 v přiznání tedy může být uvedena pouze hodnota vyšší, nebo rovná nule. Máte-li tak například ztrátu z obchodování s cennými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny „Ostatní příjmy“), zdaníte zisk z prodeje nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.
V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk a ztráty z obchodování s cennými papíry byste si dále nevšímali.
Sloupec 5
V tabulce pro výpočet dílčího základu daně pro ostatní příjmy už zbývá vyplnit jen sloupec 5, který navíc někdy zůstává prázdný. Pouze v některých případech se do něj k jednotlivým druhům příjmů uvádějí speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanovení zákona:
* Pokud jste daný druh příjmu dosáhli ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 procent), vyplňte kód „p“.
* Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte kód „s“.
* Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód „z“.
* Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem (druh příjmu „G“) a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 kód „n“.
Řádky 207 až 209
Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.
Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3.
Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.
Na závěr už zbývá jen vyplnit řádek 209, kam uvedete rozdíl mezi řádky 207 a 208.
Pokud jste počítali správně, měla by vám na řádku 209 vyjít stejná hodnota, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v posledním řádku tabulky ve sloupci 4.
Jak naložit s ostatními příjmy
* Pan Seifert si v roce 2012 pořídil dílnu za 250 tisíc korun a garáž za 80 tisíc korun.
* Plánoval, že v nich bude podnikat. K tomu však nedošlo, a rozhodl se proto obojí prodat.
* Ze zahrady za dílnou stačil ještě očesat jablka a prodat je do místní moštárny za 20 tisíc korun.
* V roce 2016 kromě toho zdědil a následně prodal i byt po své matce, která v něm žila 21 let a po celou tu dobu jej vlastnila.
* Celkem v roce 2016 obdržel 20 tisíc korun z prodeje jablek, 210 tisíc korun z prodeje dílny, 100 tisíc korun z prodeje garáže a 2 500 000 korun z prodeje bytu.
* Pan Seifert musí zdanit pouze prodej dílny a garáže.
* Prodej jablek bude osvobozen, neboť se jedná o příjem příležitostný a nepřesáhl hodnotu 30 tisíc korun za rok.
* Dále bude osvobozen i prodej bytu, neboť splní podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“) – matka pana Seiferta jej vlastnila déle než pět let.
* Příjem z prodeje zbylých dvou nemovitostí zdanit musí, uvede proto ve sloupci 1 ve výpočtové tabulce písmeno B – prodej nemovitostí, do sloupce 2 uvede v souhrnné částce příjmy 310 tisíc korun a do sloupce 3 výdaje 330 000 korun (pořizovací cena nemovitostí).
* rozdíl mezi oběma hodnotami ve výši –20 000 korun uvede do sloupce 4 a sloupec 5 ponechá prázdný.
* Do součtového řádku tabulky uvede do sloupce 4 hodnotu nula a na řádky 207 a 208 pod tabulkou vždy hodnotu 310 tisíc. Tím mu na řádku 209 vyjde opět hodnota nula.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na rozcestník (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (níže)
BOD 6
Součet dílčích základů podle § 6 až 10
Přesuňte se ve formuláři na:
2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta Řádky 36 až 36a Na tomto místě (viz obr. 13) budete postupně sčítat hodnoty uvedené v předchozí části přiznání a případně i jeho přílohách. Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řádku 34. Pokud budete vyjímat příjmy ze zaměstnání v zahraničí, uveďte na řádek 36a rozdíl mezi hodnotou na řádku 36 a částkou těchto vyjímaných příjmů (včetně fiktivního pojistného).
Na řádku 36a už vám tak zbudou pouze příjmy ze zaměstnání včetně pojistného, u kterých metodu vynětí neuplatňujete. Nemáte-li takové zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36.
Řádky 37 až 41
Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílohy č. 1.
Pokud máte nějaké kapitálové příjmy, následující řádek 38 již máte vyplněný. V opačném případě zůstává prázdný, a proto přejděte rovnou k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.
Do řádku 41
vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a.
Do něj vepište buď přímo částku uvedenou na řádku 41, nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu či ostatních aktivit (viz výše BOD 2, BOD 3, BOD 4 a BOD 5) ze zahraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.
Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405b a který přiložte k přiznání.
Vyjde-li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání, ale již bez znaménka minus.
Řádek 42
Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu nezohledňujte a pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnání není možné snížit o případné ztráty z vašich ostatních aktivit.
Řádek 43
Řádek 43 vyplňte, pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. Bude zde uveden rozdíl úhrnu příjmů ze závislé činnosti od všech zaměstnavatelů a úhrnu vyňatých příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí.
Řádek 44
Do řádku 44 uveďte část nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.
Ve zdaňovacím období 2016 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 maximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.
Část uplatňované ztráty, kterou nevyužijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňovacích období. V tomto přiznání máte ale letos poslední šanci uplatnit ztrátu za rok 2011, pak už propadne.
Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejnovější.
Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání – je ke stažení na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.
cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P6.
Řádek 45
Jako poslední v rámci této části přiznání vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44 neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňovou ztrátu.
Pokud se vám zdá váš základ daně vysoký, není důvod k panice. Následující část bude tou, která bude vaši daňovou povinnost snižovat:
Chcete odečíst některou z následujících odčitatelných položek?
* dary na veřejně prospěšné účely a odběry krve, * úroky z úvěrů na bytové potřeby, * příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, * pojistné na soukromé životní pojištění, * zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, * úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, * výdaje při realizaci výzkumu a vývoje, * výdaje na podporu odborného vzdělávání.
Ano – přejděte na BOD 7 (níže) Ne – přejděte na BOD 8 (str. 56)
BOD 7
Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Posuňte se ve formuláři na:
3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. oddílu přiznání (viz obr. 14) podle uplatňovaných odčitatelných položek. Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete si uplatnit nezdanitelné části základu daně (vyjma odpočtů na výzkum a vývoj a podporu odborného vzdělávání) pouze v případě, že jste daňovým rezidentem některé ze zemí EU nebo EHP, a zároveň vaše příjmy ze zdrojů v České republice dosahují alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů. U odečtu úroků z úvěru na bytové potřeby se druhá podmínka vztahuje pouze na smlouvy o úvěru uzavřené po 1. lednu 2008.
Řádek 46
Pokud jste v průběhu roku 2016 věnovali na veřejně prospěšné účely dar, popřípadě více darů, jejichž úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla 2 procenta ze základu daně uvedeného na řádku 42, uveďte tuto částku na řádek 46.
Můžete si odečíst až 15 procent ze základu daně. Pamatujte přitom, že se nemusí jednat pouze o peněžitý dar. Odečíst můžete i hodnotu věcného daru či bezplatně vykonané služby, a to v rámci celé Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska nebo Islandu.
Každý dar, jehož hodnota se objeví v řádku 46 vašeho daňového přiznání, je třeba finančnímu úřadu doložit potvrzením o jeho poskytnutí.
Podle platných pravidel se za veřejně prospěšný účel považuje zejména financování vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, ochrany zvířat, politických stran, odstraňování následků živelní pohromy na území České republiky, Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska nebo Islandu, popřípadě financování oblasti sociální, zdravotnické, tělovýchovné, ekologické, náboženské nebo charitativní.
Podobně můžete obdarovat i fyzickou osobu, podmínkou však je, že tato osoba je poskytovatelem zdravotnických služeb, provozuje školu nebo školské zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat či ohrožených druhů. Odečíst si můžete také dary na zdravotnické prostředky, popř. další pomůcky, poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.
Pokud jste v průběhu roku bezplatně darovali krev či její složky, nezapomeňte, že každý takový odběr je považován za dar na zdravotnické účely v hodnotě 2 tisíce korun. Jestliže jste v roce 2016 dokonce darovali orgán, můžete si odečíst částku 20 tisíc korun. Na řádek 46 v takovém případě uveďte příslušnou částku.
Řádek 47
Pokud jste v roce 2016 zaplatili úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, uveďte je na řádek 47. Podmínkou zde je, že: * jste úvěr použili na financování svých bytových potřeb, popřípadě potřeb svých blízkých, to jest manžela/manželky, dětí, rodičů nebo prarodičů, ať už vašich či manžela/manželky a * že jste nemovitost po celý rok měli ve vašem vlastnictví a využívali k vašemu trvalému bydlení nebo bydlení svých blízkých.
Pokud jste nemovitost nabyli teprve v roce 2016, stačí, abyste ji vlastnili a využívali k 31. prosinci 2016. V tomto prvním roce si pak můžete uplatnit i úroky z předhypotečního nebo překlenovacího úvěru.
co jsou to bytové potřeby
* Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby.
* koupě pozemku, pokud na něm bude do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájena výstavba některé ze staveb zmíněných v předchozím bodě, anebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytového nebo rodinného domu či bytu.
* koupě bytového nebo rodinného domu (v obou případech se může jednat i jen o rozestavěné stavby) a koupě bytu.
* Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, nájmu nebo v užívání.
* Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
* Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného nebo bytového domu.
* Úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
* Splacení úvěru nebo půjčky (tzv. refinancování) použitých na financování výše uvedených bytových potřeb. Nezapomeňte, že možnost odpočtu nelze využít, pokud je financovaná nemovitost využívána k podnikání nebo pronájmu.
V takovém případě úroky patří do výdajů v rámci příslušného základu daně (viz BOD 2, jde-li o podnikání, nebo BOD 4, jedná-li se o nájem). Ovšem pouze za předpokladu, že neuplatňujete výdaje paušálem.
Pokud vámi financovanou nemovitost využíváte jak k podnikání, respektive k pronájmu, tak k bydlení, uplatněte na řádku 47 úroky pouze v poměrné výši.
Maximálně můžete uplatnit 300 tisíc korun na jednu domácnost a rok.
Strop se přitom krátí o 25 tisíc korun za každý měsíc, kdy nejsou splněny podmínky.
Proto je třeba na řádek 47 kromě výše zaplacených úroků uvést i počet měsíců, za které odpočet úroků uplatňujete.
Nezapomeňte také, že výši zaplacených úroků byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením od vaší banky či stavební spořitelny. První rok, kdy si tento odpočet uplatňujete v daňovém přiznání, doložte finančnímu úřadu také kopii smlouvy o úvěru a další dokumenty podle konkrétního typu bytové potřeby (například u koupě nemovitosti kopii kupní smlouvy, popř. také výpis z katastru prokazující vlastnictví nemovitosti).
Řádek 48
Pokud jste si v roce 2016 platili příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření a máte k tomu potvrzení od vašeho penzijního fondu, respektive penzijní společnosti, uveďte na řádek 48 částku rovnající se úhrnu všech vámi zaplacených příspěvků sníženému o 12 tisíc korun. Uvést zde můžete i příspěvky na penzijní pojištění, za podmínky, že ve vaší smlouvě s institucí penzijního pojištění byla sjednána výplata plnění až po 60 měsících a současně nejdříve v roce vašich 60. narozenin.
Celkem si zde můžete odečíst nejvýše 12 tisíc korun, a to i v případě, že jste nebyli pojištěni po celý rok 2016. Dejte si však pozor na to, že na řádek 48 nepatří částka příspěvků zaplacených za vás vaším zaměstnavatelem.
Pokud vám penzijní připojištění nebo penzijní pojištění během roku 2016 zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně vám bylo vyplaceno odbytné, nemůžete si zaplacené příspěvky odečíst.
Navíc musíte v Příloze č. 2 (viz BOD 5) uvést jako váš ostatní příjem součet všech zaplacených příspěvků, o které jste si základ daně snížili v předešlých deseti letech.
Řádek 49
Máte-li uzavřenou smlouvu o soukromém životním pojištění (tj. pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, popřípadě důchodové pojištění) s pojišťovnou z České republiky nebo z Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, můžete si na řádku 49 snížit váš základ daně o pojistné vámi zaplacené v roce 2016.
Podmínkou je, že: * výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, * podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a * máte-li pojistnou smlouvu s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, musí její výše u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let včetně činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun.
Stejně jako v případě penzijního připojištění, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření je stanoven maximální odpočet ve výši 12 tisíc korun.
Nárok na odpočet byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením vaší pojišťovny o zaplaceném pojistném. Pokud vaše potvrzení není v českém jazyce, nezapomeňte je nechat úředně přeložit. Pokud vám v průběhu roku 2016 pojistná smlouva zanikla nebo se změnila a v důsledku toho nesplníte výše uvedené podmínky, nemůžete si od základu daně pojistné odečíst. Navíc budete muset dříve odečtené pojistné uvést v Příloze č. 2 jako ostatní příjem, a tedy i zdanit.
Řádek 50
Do řádku 50 vepište částku členských příspěvků, které jste v roce 2016 zaplatili odborové organizaci. Zákonný limit pro tento odpočet je 1,5 procenta vašich příjmů ze závislé činnosti uvedených na řádku 31, maximálně však 3 tisíce korun.
Úhradu příspěvku byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením o zaplacení.
Řádek 51
Na tomto řádku si můžete od základu daně odečíst výši úhrad za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Neodečítejte si zde ale jazykové či rekvalifikační kurzy. Na odpočet také nemáte právo, pokud za vás poplatek uhradil váš zaměstnavatel.
Řádek 52
Na řádku 52 si můžete od základu daně odečíst 100 procent nákladů (výdajů) vynaložených v roce 2016 na projekty výzkumu a vývoje, nepřevyšujících „loňský úhrn“. Navíc je možno dále odečíst 110 procent nákladů (výdajů) vynaložených v období roku 2016, jež převyšují „loňský úhrn“. „Loňským úhrnem“ se rozumí náklady (výdaje) vynaložené na realizaci daného projektu výzkumu a vývoje v bezprostředně předchozím a stejně dlouhém období, jako je období, v němž je odpočet nárokován.
Projekty výzkumu a vývoje se, stejně jako v minulém roce, rozumějí projekty, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části.
Řádek 52a
Na řádku 52a si můžete uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání. Odpočet na podporu odborného vzdělávání je součtem odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání koupí nebo finančním leasingem a odpočtu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.
Odborným vzděláváním se rozumí vzdělávací činnost v rámci: * praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo * odborné praxe ve vyšším odborném
vzdělávání podle školského zákona nebo * části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle vysokoškolského zákona, za předpokladu, že: * vzdělávací činnost je uskutečňována na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a * uzavřeli jste s danou školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách pro odborné vzdělávání.
Odpočet na pořízení majetku
Majetkem, na který je možné uplatnit podporu, může být pouze: * hmotný majetek zařazený v odpisové
skupině 1, 2 nebo 3 a * software se vstupní cenou vyšší než 60 tisíc korun.
Zároveň se musí jednat o majetek, který: * je vymezen v příslušné smlouvě s příslušnou školou, * jde o nový majetek (v případě finančního leasingu nový u leasingového vlastníka), * na jeho pořízení nebyla ani zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet: * 110 procent vstupní ceny majetku využitého pro odborné vzdělávání více než z 50 procent doby jeho provozu ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, * 50 procent vstupní ceny majetku využitého pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 až 50 procent doby jeho provozu ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích.
Odpočet na pořízení majetku může činit v úhrnu maximálně částku ve výši součinu 5000 korun a počtu hodin odborného vzdělávání.
Odpočet výdajů na žáka nebo studenta
činí součin 200 korun a počtu hodin uskutečněných na vašem pracovišti v roce 2016.
Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně (nebo daňové ztráty), lze je odečíst nejpozději v roce 2019.
BOD 8
Výpočet daně
Posuňte se ve formuláři na:
3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň včetně solidárního zvýšení daně
Řádky 54 až 57 Na řádek 54 (viz obr. 15) uveďte součet všech částek, které uplatňujete jako odčitatelnou položku od základu daně na řádcích 46 až 53. Neuplatňujete-li žádnou z nich, řádek přeskočte.
Na řádek 55 zadejte rozdíl řádků 45 a 54, tedy hodnotu vašeho základu daně sníženého o nezdanitelné části.
Pokud by bylo výsledkem záporné číslo, vepište do tohoto řádku nulu, neboť uplatněním odčitatelných položek nemůžete dosáhnout ztráty.
Výslednou hodnotu z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů a uveďte na řádek 56. Ten poté vynásobte koeficientem 0,15, jenž odpovídá sazbě daně z příjmů fyzických osob pro rok 2016, a výsledek uveďte na řádek 57. Řádek 59 (viz obr. 16) Tento řádek budete vyplňovat pouze, pokud váš příjem ze zaměstnání (řádek 31) v součtu s dílčím základem daně z podnikání (řádek 113, popř. 114 Přílohy č. 1) přesáhl částku 1 296 288 korun. Z částky přesahující tento rozdíl pak vypočtěte 7 procent a vepište do řádku 59. Pokud vám na řádku 113, popř. řádku 114 Přílohy č. 1 z podnikání vyjde ztráta, je možné si o tuto ztrátu snížit příjmy ze zaměstnání pro výpočet solidárního zvýšení daně.
co je to solidární zvýšení daně?
* V roce 2013 bylo zavedeno solidární zvýšení daně.
* Tato dodatečná daň se aplikuje na poplatníky, jejichž příjem ze zaměstnání v součtu s dílčím základem daně z podnikání (po případném odečtení příjmů ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění) přesáhl v roce 2016 částku 1 296 288 korun. Solidární zvýšení daně činí 7 procent a uplatní se na příjem přesahující tuto částku, tzn. z přesahujícího příjmu se platí kromě 15procentní daně ještě dalších 7 procent.
* V případě příjmů ze zaměstnání se těchto 7 procent již nepočítá ze superhrubé mzdy, ale pouze z hrubé mzdy.
Kam se nyní v přiznání posunout:
* Měli jste příjmy ze zahraničí, u nichž se uplatní metoda zápočtu?
Ano – přejděte na BOD 9 (dále) Ne – opište na řádek 58 hodnotu daně uvedenou na řádku 57 a přejděte na BOD 10 (str. 57)
BOD 9
Zápočet zahraniční daně
Přesuňte se ve formuláři na:
PŘÍLOhA č. 3
Pokud se u vašeho zahraničního příjmu uplatní dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz obr. 17).
Máte-li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke každému z nich samostatný list přílohy.
Jeho formulář naleznete na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405a a vyplníte jej úplně stejně jako Přílohu č. 3 (vždy až do řádku 327). Na každém listu přílohy uveďte kód státu, ze kterého vám příjmy plynou.
Přepočet cizí měny proveďte dle instrukcí uvedených výše v části „Měna a zaokrouhlování“.
Řádek 321
Na první řádek přílohy, tj. řádek 321, uveďte hodnotu zahraničních příjmů z daného státu, přičemž u příjmů ze zaměstnání nezapomeňte připočíst i tuzemské pojistné, ať již skutečné, nebo fiktivní (viz instrukce k řádku 34).
Řádky 322 až 323
Hned poté vyčíslete v řádku 322 s příjmy související výdaje a na řádku 323 daň, kterou jste v souvislosti s těmito příjmy zaplatili v zahraničí.
Její procentuální část z hrubé výše příjmu přitom může být jen taková, jakou mohl daný stát z vašeho příjmu vybrat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Pokud smlouva například říká, že zahraniční stát smí z příjmu srazit maximálně 10 procent, ale ve skutečnosti bylo sraženo více, částku převyšující těchto 10 procent sem neuvádějte.
Nezapomeňte, že částku daně uplatněnou k zápočtu byste měli být schopni prokázat potvrzením zahraničního finančního úřadu o jejím zaplacení, anebo potvrzením zahraničního plátce příjmu, který daň srazil.
Řádek 324
Nyní od řádku 321 odečtěte hodnotu řádku 322, rozdíl vydělte částkou, kterou máte uvedenou na řádku 42 daňového přiznání, vynásobte stem, a výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa napište do řádku 324.
Jeho výše přitom může nabývat pouze hodnoty od 0 do 100 a v případě, že bude záporná, uveďte do řádku 324 nulu.
Řádek 325
V dalším kroku vypočtěte na řádku 325, kolik můžete ze zahraniční daně v tuzemsku maximálně započítat (sečtěte řádek 57 a 59 z přiznání, tento součet vynásobte řádkem 324 a výsledek vydělte stem).
Řádky 326 až 327
Na řádek 326 následně uveďte částku daně zaplacenou v daném státě (viz řádek 323), maximálně však částku daně uznané k zápočtu (viz řádek 325).
Rozdíl mezi vámi zaplacenou zahraniční daní a částkou daně, kterou můžete započíst (tj. rozdíl řádků 323 a 326), potom napište do řádku 327. V případě, že vám tento rozdíl vyšel záporný, řádek pouze proškrtněte.
Řádky 328–330 Pokud jste kromě přílohy vyplnili i samostatné listy pro příjmy z dalších států, sečtěte všechny řádky 326 a výsledek uveďte na řádek 328 přílohy (maximálně však částku z řádku 57 navýšenou o hodnotu uvedenou v řádku 59 přiznání).
Stejným způsobem pak sečtěte i řádky 327 a výsledek napište na řádek 329 (pokud je rozdíl řádků záporný, řádek proškrtněte). Tato hodnota představuje celkovou zahraniční daň, kterou nemůžete v letošním přiznání v tuzemsku započíst. Nepřijdete o ni ale úplně, protože si ji budete moci uplatnit v příštím roce jako výdaj.
Jako poslední vyplňte řádek 330, jenž je rozdílem mezi součtem řádků 57 a 59 a řádkem 328. Tento údaj poté přeneste na řádek 58 a stejnou částku (zaokrouhlenou na koruny nahoru) také na řádek 60 přiznání (tzn. ve vašem případě již nebudete na řádku 60 dále zohledňovat řádek 59, ten je již zohledněn v řádku 330).
Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava. cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405b.
Kam se nyní v přiznání posunout:
Už máte zohledněnou případnou zahraniční daň, přejděte proto na určení celkové daňové povinnosti na BOD 10.
BOD 10
Daň celkem
Přesuňte se ve formuláři na:
4. ODDÍL Daň celkem, ztráta
Řádky 58 až 61
Z předchozích bodů již máte řádek 58 a 59 ve 4. oddílu (viz obr. 16) vyplněný.
Pokud jste vyplňovali přílohu 3, máte vyplněn i řádek 60. V opačném případě vyplňte do řádku 60 součet z řádku 58 a 59 zaokrouhlený na koruny nahoru.
Na řádek 61 pak přeneste, pokud jste tak ještě neučinili (viz bod 6), výši případné daňové ztráty z řádku 41a bez znaménka minus. Její hodnotu budete moci uplatnit oproti základu daně v následujících pěti letech, tj. nejpozději v daňovém přiznání za rok 2021.
Kam se nyní v přiznání posunout:
Stále ještě není důvod k panice, protože vypočtenou daň ještě můžete snížit o slevy na dani nebo daňová zvýhodnění na 3. straně formuláře.
* Přejděte na BOD 11 (str. 58) BOD 11
Slevy a daňová zvýhodnění
Přesuňte se ve formuláři na:
5. ODDÍL uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
Pátý oddíl formuláře přiznání (viz obr. 18) vyplňte podle toho, které z následujících slev a zvýhodnění můžete využít: * za zaměstnance se zdravotním postižením – řádek 62, * z titulu investičních pobídek – řádek 63. tabulka č. 1 – str. 3 daňového přiznání: * na poplatníka – řádek 64, * manželku/manžela – řádek 65a, popřípadě 65b, * z titulu invalidního důchodu – řádky 66 a 67, * z titulu ZTP/P – řádek 68, * z titulu studia – řádek 69, * za umístění dítěte – řádek 69a, * na evidenci tržeb – řádek 69b.
tabulka č. 2 – str. 3 daňového přiznání: * na vyživované děti – řádek 72.
!POZOR: Pokud patříte mezi osoby uplatňující výdaje paušálem a součet dílčích základů daně, u nichž byly takto uplatněny výdaje, je vyšší než 50 procent vašeho celkového základu daně, v daňovém přiznání za rok 2016 si nebudete moci uplatnit slevu na manželku/manžela a ani uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
!POZOR: Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete slevy v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2 (kromě slevy na poplatníka a studenta) uplatnit jen tehdy, dosáhnou-li vaše příjmy v České republice nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.
Řádek 62
Pracují-li pro vás zaměstnanci se zdravotním postižením, můžete na ně uplatnit na řádku 62 slevu. Návod, jak slevu spočítáte, naleznete na webových stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405c.
tabulka č. 1
Do první tabulky na straně 3 formuláře uveďte osobní údaje manžela/manželky, na kterého/kterou budete uplatňovat slevu na řádku 65a nebo 65b. Pokud slevu uplatňovat nebudete, údaje nevyplňujte.
Řádek 64
Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun pro zdaňovací období 2016 se uvádí na řádek 64.
Řádky 65a až 65b
Slevu na dani na manželku/manžela, která se zapisuje na tyto řádky, můžete uplatnit tehdy, když její/jeho příjmy za rok 2016 nepřesáhly 68 tisíc korun.
Do příjmů 68 tisíc korun se přitom nezapočítává zejména porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu. Například mateřská anebo důchod se ale do těchto příjmů počítají. Zároveň tuto slevu nemůžete uplatnit, pokud jste u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů (paušál) a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplatněny, je vyšší než 50 procent z celkového základu daně.
Jestli budete pokračovat na řádku 65a, nebo 65b, závisí na tom, zda je váš/vaše manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P: * Není držitelem – pak vyplníte řádek 65a. Roční výše slevy činí 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně).
* Je držitelem – pak vyplníte řádek 65b. Roční výše slevy činí 49 680 korun (tedy 4140 korun měsíčně).
V obou případech uveďte do prvního políčka počet měsíců, ve kterých s manželem/manželkou žijete v jedné v domácnosti.
Pokud se váš/vaše vyživovaný/á manžel/manželka stal/a držitelem průkazu ZTP/P až během roku 2016, uplatníte si část slevy v měsíční výši 2070 korun na řádku 65a a část slevy v měsíční výši 4140 korun na řádku 65b – počínaje měsícem, jehož první den již měl/a průkaz ZTP/P.
Řádky 66 a 67
Pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu: * Prvního nebo druhého stupně, můžete si na řádku 66 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 210 korun, tj. za rok až 2520 korun.
* Třetího stupně, můžete si na řádku 67 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 420 korun, tj. za rok až 5040 korun.
Slevu pro invaliditu přitom můžete uplatnit i v měsících, kdy vám nárok na výplatu invalidního důchodu zanikl z důvodu nároku na důchod starobní.
Řádek 68
Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, můžete si na řádku 68 snížit daň o 1345 korun za každý měsíc, v němž průkaz máte, tj. až o 16 140 korun ročně.
Překážkou pro uplatnění slevy není ani to, že si uplatníte jinou slevu uváděnou v některém z předchozích dvou řádků.
Řádek 69
Za předpokladu, že studujete střední nebo vysokou školu, můžete si na řádku 69 snížit daň o 335 korun za každý měsíc, v němž studujete, tj. ročně až o 4020 korun.
Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy si však nesmíte zároveň vydělávat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti. U studia vysoké školy takové omezení není.
Za dobu studia na střední škole se považují nejen letní prázdniny mezi jednotlivými školními roky, ale i ty po skončení studia – tyto ovšem jen tehdy, pokud jste během nich nevykonávali závislou nebo samostatně výdělečnou činnost nebo vám nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Toto omezení pro vás neplatí, pokud jste hned na podzim začali studovat vysokou školu.
Během studia na vysoké škole máte nárok na slevu až do dovršení 26 let.
V případě studia doktorského studijního programu v prezenční formě se hranice prodlužuje až do 28 let.
Nárok na slevu nezapomeňte finančnímu úřadu doložit potvrzením o studiu za rok 2016, respektive za ty školní roky nebo semestry, které do roku 2016 zasahují. Potvrzení o studiu na školách v zahraničí si nechte úředně přeložit.
Zde od vás navíc může správce daně vyžadovat potvrzení ministerstva školství, že studium v cizině odpovídá studiu na střední nebo vysoké škole v ČR.
Řádek 69a
Tento řádek nabízí využití slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení.
Uveďte sem částku ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, jež jste vynaložili v roce 2016, avšak max. ve výši 9900 korun za každé vyživované dítě, které žije s vámi ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž vyživované dítě žije v domácnosti.
Řádek 69b
Zde uveďte uplatňovanou slevu na evidenci tržeb. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém jste poprvé zaevidoval tržbu, kterou máte podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.
Řádky 70 až 71
Na řádku 70 sečtěte veškeré slevy, které uplatňujete na řádcích 62 až 69. Poté vyjádřete rozdíl daně uvedené na řádku 60 a sumy slev uvedené na řádku 70, a výsledek zapište na řádek 71.
Pokud by výsledkem tohoto rozdílu bylo záporné číslo, vyplňte nulu. Uplatněním slev na dani totiž nelze nikdy dosáhnout „záporné daně“, tedy dostat se do situace, kdy by vám vznikl nárok na přeplatek. Toho lze dosáhnout pouze uplatněním daňového zvýhodnění na dítě.
Slevy neuplatněné v daňovém přiznání za rok 2016 nelze nikterak převádět do následujících období a nárok na ně propadá.
tabulka č. 2, řádek 72
Chcete-li uplatnit zvýhodnění na dítě, které s vámi žije v jedné domácnosti, nejprve se přesvědčte, zda na ně máte vůbec nárok (viz „Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě“). Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 1117 korun na jedno dítě, 1417 na druhé dítě a 1717 na třetí a každé další dítě. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.
Jestliže uplatňujete u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu výdaje procentem z příjmů (paušál), nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet vašich dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplatněny, je vyšší než 50 procent z celkového základu daně. Pokud váš/vaše manžel/manželka není ve stejné situaci a přitom má dostatečné příjmy pro uplatnění zvýhodnění, můžete přenechat uplatnění zvýhodnění na něm/ní, abyste o ně nepřišli. Dodáváme, že pokud byl/a váš/vaše manžel/manželka vaší spolupracující osobou a přerozdělíte na něj/ni příjem ve výši alespoň 59 400 korun a k němu související paušální výdaje, je manžel/manželka oprávněn/a si toto daňové zvýhodnění ve svém daňovém přiznání uplatnit, i pokud nemá žádné jiné vlastní příjmy.
Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě
* Vyživovaným dítětem může být dítě až do 26 let. Po dovršení 18 let je však podmínkou, že studuje na střední škole (s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia, kdy si dítě zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti) nebo vysoké škole.
* Dítě starší 18 let by vám ze školy mělo donést potvrzení o studiu, které přiložíte k daňovému přiznání.
* Nárok na daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 2016 doložíte kopií jeho rodného listu.
* Zvýhodnění uplatněte již za měsíc, v němž se dítě v roce 2016 narodilo, popřípadě začalo studovat.
* Pro využití zvýhodnění není nutné, aby se jednalo přímo o dítě vlastní, zvýhodnění můžete uplatnit i pro děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů (nikoli však družky/přítelkyně).
* Pokud dítě například z důvodu studia nebo léčení dočasně pobývá mimo domácnost, není to důvodem pro to, aby vám byl odepřen nárok na daňové zvýhodnění.
* Uplatnění zvýhodnění obecně nebrání to, že si vaše dítě při studiu vydělává.
* Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti. V případě střídavé péče je třeba se dohodnout, příslušníkem které domácnosti dítě je a po jakou dobu, a podle toho si každý z poplatníků uplatní/neuplatní daňové zvýhodnění.
* Pro nárok na daňový bonus musí vaše celkové příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, kapitálového majetku a pronájmu za rok 2016 činit alespoň 59 400 korun.
* Nemáte-li dostatečné příjmy, zvýhodnění na vaše dítě mohou uplatnit i jeho prarodiče, žijí-li s ním v jedné domácnosti.
Můžete-li uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, vyplňte do prvních dvou sloupců Tabulky č. 2 osobní údaje dětí a do zbylých sloupců podle toho, zda uplatňujete zvýhodnění na první, druhé, nebo třetí (a další) dítě, počet měsíců, v nichž splňujete podmínky pro uplatnění zvýhodnění.
Údaje o počtu měsíců poté sečtěte a výsledek zapište do řádku celkem.
Pokud vám nebude tabulka stačit, uveďte data do zvláštní přílohy a připojte ji k daňovému přiznání.
Pro získání celkové částky daňového zvýhodnění nyní vynásobte počet měsíců ve sloupci 3 částkou 1117 (2234 pro dítě ZTP/P), počet měsíců ve sloupci 4 částkou 1417 (2834 pro dítě ZTP/P) a počet měsíců ve sloupci 5 částkou 1717 (3434 pro dítě ZTP/P), výsledky sečtěte a uveďte na řádek 72.
Řádek 73
Na řádku 73 uveďte výši daňového zvýhodnění z řádku 72, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit, maximálně však do výše vypočtené daňové povinnosti na řádku 71. Bude-li částka vašeho daňového zvýhodnění z řádku 72 vyšší než daň po uplatnění slev na řádku 71, rozdíl uveďte na řádek 75. Ten představuje váš daňový bonus, který vám bude vrácen.
Podmínkou pro výplatu daňového bonusu je, že činí nejméně 100 korun a nejvýše 60 300 korun.
Řádky 74 až 77
Nyní přejděte k řádku 74, který představuje vaši daň po uplatnění slevy na vyživované dítě. Uveďte zde rozdíl mezi řádky 71 a 73.
Řádek 75 máte již vyřešený, a pokud jste v roce 2016 nepobírali měsíční daňové bonusy, můžete rovnou přejít k bodu 12 „Placení daně“.
Jestliže jste bonusy pobírali, uveďte jejich výši na řádek 76. Zjistíte ji z Potvrzení, které vám vystavil váš zaměstnavatel.
Jako poslední pak v tomto oddílu přiznání vyplňte řádek 77, kam vypočtěte rozdíl mezi řádky 75 a 76.
Výsledek představuje částku daňového bonusu, na který máte po zohlednění bonusů vyplacených v průběhu roku ještě nárok (kladná hodnota), popřípadě výši daňového bonusu, jež vám byla vyplacena „navíc“ (záporná hodnota).
Jak na slevy
* Pan Štěpánek v lednu 2016 úspěšně zakončil magisterské studium a v únoru oslavil své 26. narozeniny.
* Do zaměstnání nastoupil až k 1. březnu, aby mohl pomoci své těhotné přítelkyni s přípravou jejich svatby, kterou si naplánovali na začátek dubna.
* Krátce po svatbě, ještě v tomtéž měsíci, se jim narodila Jana.
* Paní Štěpánková až do nástupu na mateřskou dovolenou podnikala, ale příliš se jí nedařilo a vykázala ztrátu 20 tisíc korun (příjmy 50 tisíc korun, výdaje 70 tisíc korun). Z prvního manželství má čtyřletého syna Martina, jenž s paní Štěpánkovou a panem Štěpánkem žil po celý rok 2016 ve společné domácnosti. Navštěvuje školku, kde roční školkovné činí 10 tisíc korun.
* Kromě výše uvedených příjmů pobírala paní Štěpánková pouze peněžitý příspěvek v mateřství (63 tisíc korun) a rodičovský příspěvek (30 400 korun).
* V prvé řadě má pan Štěpánek nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.
* Slevu na manželku by si pan Štěpánek případně mohl uplatnit za měsíce květen–prosinec.
* Nejdříve je však nutné zjistit, jak vysoké jsou příjmy manželky za rok 2016: Rodičovský příspěvek se pro tyto účely do jejích příjmů nezapočítává. Zbylé příjmy (50 tisíc korun + 63 tisíc korun) však převyšují hranici 68 tisíc korun rozhodnou pro nárok na uplatnění slevy, a tak si pan Štěpánek slevu na manželku nebude moci od daně odečíst.
* Daňové zvýhodnění na Janičku náleží panu Štěpánkovi již od měsíce, ve kterém se narodila (tj. 9 x 1117 korun).
* Dále si pan Štěpánek odečte slevu za umístění Martina ve školce v maximální výši 9 900 korun, a daňové zvýhodnění od měsíce, kdy uzavřel sňatek s Martinovou matkou (tj. 9 x 1417 korun).
* V úvahu připadá ještě sleva na studenta, kterou si pan Štěpánek bude moci uplatnit za měsíc leden, ve kterém zakončil studium, a ještě za měsíc následující, jelikož v něm nevykonával výdělečnou činnost a na počátku měsíce splňoval i věkový limit 26 let. Výše slevy za tyto dva měsíce dosahuje 670 korun.
* Pan Štěpánek si tak bude moci svou daň za rok 2016 snížit celkem o 58 216 korun (24 840 + 10 053 + 12 753 + 9 900 + 670 korun).
* Kdyby jeho daň před uplatněním slev byla nižší než tato částka, vznikne mu nárok na daňový bonus, a to maximálně ve výši 22 806 korun.
Kam se nyní v přiznání posunout:
Zbývá vám určit, kolik máte na dani doplatit. K tomu slouží tabulka ve spodní části 3. strany formuláře.
* Přejděte na BOD 12 (str. 61) BOD 12
Placení daně
Přesuňte se ve formuláři na:
7. ODDÍL Placení daně
Řádky 84 až 90 Sedmý oddíl (viz obr. 19) poslouží k tomu, abyste zjistili, zda zálohy odvedené v průběhu roku na daň z příjmů postačí k pokrytí vaší výsledné daňové povinnosti, nebo bude třeba ještě něco doplatit. Oddíl vyplníte podle toho, která z následujících situací se vás týká: * Byl jsem zaměstnán a zaměstnavatel mi z příjmu odváděl zálohy.
Na řádek 84 uveďte sumu sražených záloh v rámci vašeho zaměstnání.
Zjistíte ji z Potvrzení, které vám vystavil váš zaměstnavatel. Pokud jste měli zaměstnavatelů v uplynulém roce více, uveďte zde součet záloh sražených všemi zaměstnavateli.
!POZOR: Jestliže vám ještě před podáním přiznání zaměstnavatel provedl roční zúčtování a vrátil případný přeplatek na dani, nezapomeňte o tuto částku řádek 84 snížit.
* Zálohy jsem odváděl v rámci svého podnikání.
Jedná se o zálohy, které jste si vypočítali na základě předchozího daňového přiznání a které jste v roce 2016 odvedli. Jejich výši uveďte na řádek 85, avšak zohledněte pouze zálohy, které jste uhradili (měli uhradit) ve zdaňovacím období roku 2016. Pokud jste takovou zálohu uhradili pozdě, avšak stihli jste to ještě do konce lhůty pro podání daňového přiznání, zahrňte tam i tyto zálohy.
* Daň mi byla stanovena paušální částkou.
Zaplacenou daň uveďte na řádek 86.
* Mám úrokové příjmy ze státních dluhopisů a jsem v tuzemsku daňovým rezidentem.
Výši daně sražené z těchto úrokových příjmů uveďte na řádek 87, zohledněte však přitom pouze úroky z dluhopisů, které jste pořídili ze zvláštního vázaného účtu v bance.
* V roce 2016 jsem měl příjmy z dohody o provedení práce, z nichž mi byla sražena konečná srážková daň, a rozhodl jsem se zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání.
Výši sražené daně z těchto příjmů uveďte na řádku 87a.
* Jsem v České republice daňovým nerezidentem a mám zde příjmy, z nichž mi byla sražena daň.
Jedná-li se o příjmy ze služeb, obchodního a technického poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti, ze svobodných povolání, licencí, autorských honorářů, úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, pronájmu movité věci, odměn členů statutárních orgánů, popřípadě o sankce ze závazkových vztahů, pak tuto daň uveďte na řádek 87b.
* Nejsem daňovým rezidentem v České republice ani v eu/ehP a z mých příjmů v Česku mi bylo sraženo zajištění daně.
Pak celkovou částku zajištění vyplňte na řádek 88.
* Mám účet v jiném členském státu eu a tento stát mi srazil daň z úroků vyšší, než jakou povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, avšak plně v souladu se směrnicí eu o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (číslo 2003/48).
Pak částku sražené daně převyšující „povolenou“ výši uveďte na řádek 89.
* Minulý rok jsem kvůli insolvenčnímu řízení již jedno přiznání podával a neuplatnil jsem si žádnou slevu ani jiné daňové zvýhodnění.
Pak uveďte daň zaplacenou na základě tohoto přiznání na řádek 90.
Řádek 91
Přejděte k řádku 91. Na něj uveďte rozdíl vaší daňové povinnosti z řádku 74 a řádků 84 až 90.
Pokud vám vyšla záporná částka, můžete se těšit, že dostanete od státu nějaké peníze zpátky. Ale pouze v případě, že přeplatek je alespoň 100 korun. Máte-li v řádku 91 kladnou částku, budete muset naopak sáhnout do vaší peněženky. !POZOR: V tomto případě si pro jistotu ještě jednou prostudujte část „Kam a kdy zaplatit daň“, abyste daň zaplatili správně a včas.
kONec
Právě jste se zdárně dopracovali na samotný konec daňového přiznání. Kalkulačku už můžete odložit, protože teď vám zbývá splnit už jen pár formalit.
Přesuňte se ve formuláři na:
Přílohy
Strana 4 Přílohy DAP
Na čtvrté straně daňového přiznání (viz obr. 20) uveďte ke každému z jednotlivých druhů příloh připojených k přiznání i počet jejich listů. Pokud přiznání nepodáváte elektronicky, pamatujte, že veškeré přikládané dokumenty musí být originály, popřípadě opatřené úředními překlady, jsou-li v cizím jazyce. Některé z nich přitom k přiznání přikládat musíte povinně, jiné přikládáte pouze dobrovolně:
Povinné přílohy
Máte-li alespoň zčásti vyplněnou Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 nebo Přílohu č. 3, k přiznání je musíte přiložit. Vedete-li účetnictví, máte navíc povinnost přiložit také vaši účetní závěrku, tj. rozvahu a výkaz zisků a ztrát.
Máte-li příjmy ze zaměstnání, pak musíte doložit své Potvrzení o zdanitelných příjmech, jež by vám měl vystavit váš zaměstnavatel, od všech zaměstnavatelů, od nichž vám plynuly příjmy v roce 2016.
Máte-li příjmy ze zahraničí a u nich nárok na vyloučení dvojího zdanění, nezapomeňte také vyplnit jejich seznam, jejž naleznete na webových stránkách finanční správy pod číslem tiskopisu 25 5405b (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01).
Nepovinné přílohy
Zbylé přílohy ve výše uvedeném seznamu můžete k přiznání přiložit dobrovolně. Jde především o doklady, na základě kterých si můžete uplatnit nezdanitelné částky základu daně, odčitatelné položky či slevy na dani. Bez jejich doložení vám však finanční úřad nárok na odpočty neuzná.
Některé přitom nejsou v seznamu uvedeny, ačkoli je vhodné je k přiznání přikládat. Jde například o potvrzení o studiu vašeho zletilého dítěte, čestné prohlášení manželky/manžela, že její/jeho příjmy nepřesahují částku 68 tisíc korun ročně, čestné prohlášení manželky/manžela, že si v daňovém přiznání neuplatňuje úroky z úvěru na bytové potřeby, atd.
Počet listů těchto příloh uveďte na řádek „Další přílohy výše neuvedené“.
Prohlášení
Nyní pokračujte vyplněním prohlášení (viz obr. 21). V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast „Údaje o podepisující osobě“ a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište v kolonce „Vlastnoruční podpis daňového subjektu“.
Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování: 1 – zákonný zástupce nebo opatrovník, 2 – ustanovený zástupce, 3 – společný zástupce, společný zmocněnec, 4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba, 4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát, 4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství, 5a – osoba spravující pozůstalost, 5b – zástupce osoby spravující pozůstalost, 6a – dědic po skončení řízení o pozůstalosti, 6b – zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti, 7a – právní nástupce právnické osoby, 7b – zástupce právního nástupce právnické osoby, přičemž kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů.
Žádost o vrácení přeplatku
V tuto chvíli máte již přiznání hotové a zbývá je jen odeslat na územní pracoviště vašeho finančního úřadu a zaplatit případný nedoplatek (více viz část „Kam a kdy zaplatit daň“). Pokud vám naopak vyšel přeplatek na dani, můžete si ještě prostřednictvím přiznání požádat o jeho vrácení.
Stačí, abyste na poslední straně dole vyplnili jednoduchou žádost (viz obr. 22) a nezapomněli připojit ještě jeden váš podpis. Finanční úřad má na vrácení přeplatku čas až do uplynutí 30 dní od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 1. května 2017 pro termín podání do 3. dubna 2017 a do 31. července 2017 pro termín podání do 3. července 2017.

Publikováno v časopise Ekonom, 16.2.2017.